המומלציםכללי

מאכלות אסורות- ענין ניקור החֵלֶב – כל מה שסובל האדם בעולם הזה הוא מפני שלא נזהר במאכלות אסורות

גודל הפגמים והעונשים שבאים על האדם האוכל מאכלות אסורות

ניקור החֵלֶב 

PURGING FORBIDDEN FATS FROM MEAT

HOME        ראשי

PAGE 1

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

מאגר הספרים בדף # 1 ובדף 4 ובדף 10

מכל מחשב, בכל מקום, בכל רגע שירות ידיעות על כל מה שמתרחש בעולם הכשרות ובבשר שאתה אוכל היום, הספרים האלו מציעים לך שירות ישירה מאובטחים ומשתלמים.
בשירות הזה, ניתן לקבל מידע על כל מצב החשבון שלך, ברוחניות, ובגשמיות,  תשלומי 400 אחוז ששילמת על הכשרות, היה הכל גניבה, [ראה – פרטים בדף # 4 ובדף # 6, ותקבל מידע ישירה מהמנהרות בעזה וכו'], כי לא קיבלת הבשר הכשר, על מה ששילמת, עבדת קשה כל החיים לקחת משכנתא, השקעות, כרטיסי אשראי והלוואות כדי שתאכל כשר, ובסוף… ???????? – כאן תמצא כל המידע על מה שלא חלמת שיתגלה לך.
שירות האתר הזה מעניקים לך 24 שעות ביממה של החיים המאושרים.
שירותי גישה של האתר הזה, זה נוח, וזה משתלם. תגלה לעוד 10 חברים שלך הכי הטובים, שיזכו לחיים טובים קדושים וטהורים.

 

בקרוב יצא לאור הספר המופלא שממתין בדפוס זה עשרים וחמש שנים
(ורק בשביל רבני הערב רב עדיין לא נדפס) השם של הספר המופלא הוא:
"מנהרות הקלף – חלק א'"

תוכן הפרקים:

פרק א' – איפה הם המנהרות האלו. – פרק ב' – המנהרות בעזה – פרק ג' – המנהרות בניו יארק –
פרק ד' – המנהרות בסין – פרק ה' – המנהרות ביאפאן – פרק ו' – המנהרות בארצינו הקדושה

 

 על שדה הכשרות

קול קורא על מאכלות אסורות

  בו יבואר גודל הפגמים והעונשים שבאים על האדם
האוכל מאכלות אסורות

1.    רוב אפיקורסות רח"ל מתנוצץ באדם על ידי אכילת נבילות וטריפות, (תורת משה פרשת קדושים).

2.    מאכלות אסורות פוגם אפילו בשוגג, אלא שיתשנה הפגם דבמזיד תעשה נפשו שקץ, ובשוגג תטמטם נפשו ונטמאת (אור החיים הקדוש פרשת שמיני).

3.    אם אתם קדושים ופרושים משקוצי נבילות וטריפות הרי אתם שלי, ואם לאו אינכם שלי (רש"י משפטים ל').

4.    אין עבירה גדולה כל כך כמאכלות אסורות שמזה יצאו מדינות שלימות לתרבות רעה (שו"ת דברי חיים סימן ז').

5.    כל מה שסובל האדם בעולם הזה הוא מפני שלא נזהר במאכלות אסורות (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

6.    יוצא מרשות הקדושה ונכנס לרשות הסטרא אחרא (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

7.    אוי להם ואי לנפשם כי לא יתדבקו בצרור החיים כלל ודנין אותו לאחר מיתתו כאדם מגועל, כי הקב"ה גועלו בעולם הזה ובעולם הבא (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"א).

8.    מדבק נפשו בסטארא אחרא וגועל נפשו ורוחו, ורוח הטומאה שורה עליו (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

9.    נעשה פני חיה רעה (זוהר הקדוש ח"ב דף קכ"ה).

10.  נכנס בו מחשבת כפירה ומינות (רמב"ם).

11.   הבנים יוצאים לתרבות רעה ח"ו (אגרא דפרקא אות קכ"ו).

12.   מכניס טומאה בלבו ובנפשו של אדם (מסילת ישרים)

13.  למה משיח לא בא בשנת הכת"ר? � תשובה! עבור שוחטים קלים, (דרך הנשר, שמרו משפט).

14.  כל האוכל מאכלות אסורות מעכב ביאת משיח צדקינו – מי החריב את ביתינו אשר עדיין לא נבנה בימינו, והשכינה בגלות עדיין בעונינו? – מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום ? עבור שוחטים שמאכילים נבילות וטריפות (ברית מטה משה על הגדה של פסח).

15.   אין לו טהרה עולמית ומאבד חלק עולם הזה ועולם הבא (יש שכר עמוד מ"ב).

16.   נעשה מין ורשע (האריז"ל).

17.   מליון יהודים נהרגו בשנת ת"ח עבור שוחטים קלים (קב הישר פרק קב).

18.  שלשה וחצי מיליון יהודים יצאו מן הדת בגרמניה עבור שוחטים קלים (שו"ת דברי חיים).

19.   הבעל שם טוב בא לעולם לתקן השחיטה (ברכת אברהם).

20.  מחזה מחרידה ומזעזע: השוחט אינו שוחט עוף או במה, רק שוחט את עצמו.

21.   אכילת נבילות וטריפות חמור יותר מחילול שבת קודש (חפץ חיים).

22.  רואים אנו מכל זה ג"כ דהמכשול במאכלות אסורות מביא את האדם לידי מינות ועבודה זרה רח"ל, והוא כדברי זקיני הרה"ק מאפטא זי"ע שאמר לאיש ההוא שאם לא אכל בנו חמץ בפסח אפשר להושיעו, כי בזה תלוי כל ענין חטא עבודה זרה, דאם אכל חמץ בפסח ח"ו אין לו הזכות ואפשריות לינצל מחטא עבודה זרה, מה שאין כן אם ניצול מאיסור חמץ.

23.  התיקון להחטא של הכשלת אלפי יהודים בנבילות וטריפות – על ידי הרב הקדוש בעל "מגלה עמוקות" הגאון הקדוש המקובל רבי נתן נטע שפּירא זצוק"ל אב"ד קראקא – מאורע מסעיר שהתרחש בתקופת הגאון הצדיק ר' נתן נטע שפירא זצ"ל בעל "מגלה עמוקות" זצ"ל

מעשה אבות סימן לבנים (זוהר הקדוש)

שני קבצים

מאכילי נבילות וטריפות חלב ודם

בעלי תשובה

קראקא שמ"ו � נוא יארק תשמ"ו

הסיפור שאירע בקראקא חוזר על עצמו בארצות הברית

הופיע מחדש הסיפור המזעזע שאירע לפני 400 שנה,
שזיעזע את העולם כולו ובמיוחד את יהודי אירופה.

מומחים מעידים כי הסיפור הזה הוא המזעזע והמעניין ביותר שאירע בכלל ישראל בכל הדורות.

תוכן הסיפור:

1. מה שקצבים מסוגלים לעשות. (טוב שבטבחים שוטפו של עמלק, רש"י קידושין פ"ב:)

2. גדולי ישראל נופלים במלכודת.

3. דרך ושיטה לרמות את כלל ישראל באכילת ונבילות וטריפות.

4. קצבים מחלקים צדקה ביד רחבה לכל נרשא ונצרך.

5. לקצבים מקום מכובד בכל עניני הקהילה ועומדים במרכזה.

6. מקום מיוחד בשמחות ובאירועים משפחתיים מוכן עבורם בכל אירוע.

7. הבחורים המכובדים היפים והטובים ביותר חתניהם.

8. בית החיים מתמלא בנשמות של צעירים שנקטעו בדמי ימיהם.

9. אנשים צעירים משאירים אלמנות ויתומים ל"ע.

10. ילדים צעירים נפטרים מן העולם ללא עת ומשאירים הורים מלאי צער.

11. העיר כולה על גלגלים.

12. אלפי קילוגרמים של בשר נזרקים לאפתות.

13. כלים בערך של מליוני דולרים נשברים ונזרקים לזבל.

14. עשרות בחורים ואברכים תלמידי חכמים עוזבים את הדרך הישר.

15. מנקרים מאכילים חלב ודם לעיר שלמה ששמה קראקא במשך עשרות שנים.

16. תלמידי חכמים � רבנים � דיינים � גאונים וצדיקים � ראשי ישיבות כלי קודש � סופרים � שוחטים מלמדים � בני ישיבות � חסידים ואנשי מעשה � תינוקות של בית רבן ועשרות אלפי משפחות חשובות אוכלים נבילות וטריפות חלב ודם עשרות שנים.

17. בכיות ויללות עד לב השמים בכל קראקא.

18. ה"מגלה עמוקות" גוזר עשרות תעניות בגלל עשרות המגיפות.

 

כמה היבטים של המעשה הנורא

ההבדל בין ארצות הברית לקראקא

1. לקראקא הי' רב אחד � בארצות הברית ישנם מאות רבנים.

2. בקראקא היו שני קצבים � בארצות הברית מאות קצבים.

3. בקראקא האכילות טריפה בשוגג � בארצות הברית במזיד.

4. בקראקא זה קרה מתחת לאפו של הרב, � בארצות הברית הוא בהכשר ובהסכמתם של חלק מהרע-בנים.

5. קראקא היתה רק עיר אחת � בארצות הברית ישנן מאות קהילות חרדיות, שהוא חלק גדול מכלל ישראל.

6. בקראקא הקצבים חזרו בתשובה בהתעוררות הראשונה � בארצות הברית לאחר עשרות שנים של זעקה מרה על ידי רבנים גדולי ישראל, ואנשי המחנו"ט (ראשי-תיבות: מאכילית חלב נבילות וטריפות) עדיין עוד ישנם מאכילי חלב.

7. בקראקא הקצבים חששו מאימת יום הדין הגדול והנורא � בארצות הברית למאכילי הטריפות לא הי' כל פחד.

8. בקראקא הרבנים קרעו לבבם ובכו על חורבן בית המקדש � בארצות הברית לוקחים חלק גדול של הרבנים קרוב למליון דולר דמי הכשר, בכדי להתגונן נגד הרבנים המעוררים, להשתיק את הערעור, ולטשטש את המוחות היהודים התמימים ולא להרשות חלילה ליהודים שיפסיקו לאכול בשר טריפה.

9. בקראקא בסך הכל במשך 40 שנה מכרו כל כך הרבה נבילות וטריפות, ובניו יורק מוכרים ביום אחד כמו כזו כפי שמכרו שם במשך כל השנים, כי בקראקא לא הי' אקספורט ביזנעס, אבל בניו יורק מפיצים אלפי טונות של בשר כל יום לכל האטליזים בכל ארצות הברית ולכל המסעות שם, לבתי המלון, למסעדות, לקעיטערערס, לבתי החולים, למטוסים אלפי טונות בשר בתוך חודש (ובפרט סאלאמיס, פרענקפורטער, נקניקיות שהם מטובלים בחלב, לשונות וכבדים ועוד.

מתי תהי' לנו הזכי' שהרבנים יצוו שהעיר הטריפה ששמה ניו יורק ישברו את הכלים הטרפים, ולזרוק את כל הבשר הטרף לזבל.

וועד משמרת הניקור

AN EXPLANATION ON THE ISSUR [PROHIBITION] OF EATING CHELEV [FORBIDDEN FATS] by the Chofetz Chaim, z.t.l.

It is written in the Torah: Any fat of an ox, a sheep, or a goat you shall not eat. All species of kosher animals are included in these three general species, and whoever eats fat of an animal that died by itself or became taref, i.e., suffered a wound or an ailment from which it would die within twelve months, is liable for stripes both for eating fat and for eating neveilah or taref. Although the rule is that one prohibition does not fall upon another, this case is an exception, since the prohibition of neveilah or taref �includes both the fat and the rest of the flesh of the animal. This is known as issur kolel, an all‑inclusive prohibition. Since it falls upon the rest of the animal, it also falls upon the fat previously prohibited.

The prohibition of chelev, the fat for which one is liable to Kares (excision) (termination of life): Heaven help us … This refers to:

� Fat on the innards.  � Fat on the flanks  � Fat on the kidneys.

� Fat on 2nd or 3rd stomach (of the ruminant, which is part of the "fat that is on the innards,")

Fat on the membrane (located on the thick part of the spleen)

In addition there are many other varieties of fat prohibited by the Torah.

� Fat on the 4th stomach.

� Fat on the intestines at the site where they begin to come out of the stomach ‑ about 22 inches.

All this fat must be scrapped off … In order for one not to be incurred the penalty of Kares ‑ G‑d forbid. Others feel that this refers to 22 inches removal is required at the end of the intestines. We must therefore, be strict and scrape the fat off both of these parts.

There are also many membranes and threads prohibited as chelev or as Dam (blood).

There are many laws involving the gid hanasheh (the hip sinew) which are too. numerous to relate here. The serious student can find them all in Shulchan Aruch Yoreh Deah, chs. 64 and 65..

It is impossible to know them thoroughly unless one is experienced in the practice of nikkur. It has, therefore, been established in all Jewish communities that house�holders do not perform nikkur for themselves rather, meat should not leave the butcher shop until it has been menakkered by an expert in this field.

The Rabbis admonished the menakker 'to be extremely cautious in his work lest he cause pitfalls for Jews by causing them to eat fat, blood, and gid hanashe. They were very strict with the menakker, to the extent that they stated that one who is charged with this responsibility and subsequent review discloses that a membrane was found in the meat after he had supposedly removed all the fat, is given a stern warning not to make light of prohibitions.

… The final ruling is that if a miniscule piece of chelev, as much as a barleycorn, be found in one place, the menakker is discharged. If as much as an olive is found, even in two or three places combined, he is severely punished (corporeal) and immediately discharged, until he accepts upon himself the fear of heaven (ohl malchus Shomayim) and rectifies his iniquity according to the instruction of the Torah scholars of his city…

EATING FORBIDDEN FATS (CHELEV) IS MUCH
MORE SERIOUS THAN EATING TAREF

The Torah explicitly states that for eating chelev there is a penalty of kares; whereas, for eating non-kosher meat there is no kares, but a desecration of a negative commandment incurring the penalty of Malkos (stripes). Woe to our brethren who live in localities where they become defiled with non-kosher meat sold by these boorish butchers. Accordingly, a G.d-fearing person should not eat meat from any butcher unless he knows that the menakker has definitely removed the fat and blood veins as well as the gid hanasheh in the hind quarters

 (Nidchei Yisroel by Chofetz Chaim).

A LETTER FROM THE KASHO REBBE TO ALL
HIS STUDENTS CONCERNING CHELEV

RABBI RAFAEL BLUM

165 HAINES ROAD #2, BEDFORD HILLS, N.Y. 10507

 By the Grace of G-d

Parshas Haazinu 5743 Baruch Hashem:

Peace and blessings to the honor of all my dear pupils and may the Al-mighty bless you. This letter is directed toward the matter which I was asked many times about – in reference to meat – about which many people have raised the question – that the forbidden fats (called Chelev) are not properly removed. According to personal inspection this very week in the presence of highly qualified specialists in the art of Chelev removal;

DUE TO OUR MANY SINS THE MEAT WE EAT IS NOT KOSHER

It was clarified that unfortunately due to our great sins the meats which were bought in these past few weeks from butcher stores renowned for the highest quality in Kashrus was not separated from the forbidden fat properly. There remained upon the meat Chelev which is strictly forbidden according to our Holy Torah. We found in the meat forbidden fat (Chelev) according to our Torah including part from the hind quarters intact with its fat. This is by no means a matter dependent upon various customs or different opinions of Halachic authorities whatsoever.

I INVOKE YOU NOT TO EAT ANY MEAT

Hence it is unanimously forbidden according to the edicts of our Holy Torah beyond the shadow of a doubt. Therefore, I sincerely appeal implore, beg and beseech you all to refrain from consuming any more meat whatsoever until this deplorable situation becomes completely and properly rectified with the help of the Al-Mighty according to all laws of our Holy Torah. May the Al-mighty send us his blessings to be inscribed in the book of good life amongst all of Israel with a year of redemption and salvation. For a verification I hereby attest my signature.

RABBI RAFAEL BLUM

RECENTLY THE ROV AGAIN MAINTAINED HIS DECISION
RECOMMENDING NOT EATING ANY MORE MEATS

On the 5th of NISSAN, 5762 we questioned
the Kashauer Rebbe shlita on the following
:

<

תגים

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close
Close