המומלציםכללי

איך לערוך סדר פסח כשר? האם אתה מוכן לבער את החמץ קודם הפסח? אזהרה גלויה להרים מכשול מדרך עַם ה’

איך להימנע מברכות לבטלה בסדר פסח? - זהירות! הידעת שהחמץ שלך נמצא על הראש, ואתה לא רואה אותו בבדיקת חמץ?

להורדה  עלון 736 בקובץ pdf- לחץ על הקישור:

עלון 736 הידעת איך לערוך סדר כשר.docx 2

 

עלון מס' 736 לימוד דף היומי דהתאחדות הקהילות על צניעות ויסודי הדת – ר"ח ניסן – שנה שניה תשפ"ג

אזהרה גלויה

להרים מכשול מדרך עַם ה'

יהודי! האם אתה מוכן לבער את החמץ קודם הפסח?

 

להרים מכשול מדרך עם ה'

יהודי, האם אתה מוכן לבער את החמץ קודם הפסח?

 • הידעת שהחמץ שלך נמצא על הראש, ואתה לא רואה אותו בבדיקת חמץ?
 • האם ידעת – איך תעשה ביעור חמץ כשיש לך טומאה של עבודה זרה בבית?
 • האם ידעת – איך שיהודי צדיק עושה היין לבד בבית, ולא מקיים מצות ד' כוסות, מכיון שאמר את הברכה נגד אשה עם פאה נכרית?

שכל הברכות שמברכים כנגד פאה נכרית הם ברכות לבטלה.

 • האם ידעת – שהאישה הצדקת מכשילה את הרבים בכל רגע כשעבודה זרה על ראשה?
 • האם ידעת – אם אתה לא מוכיח את חבירך שלא תלבש פאה זה נחשב כאילו אתה עובד עבודה זרה? (אור החיים הקדוש).
 • האם ידעת – אם אתה יושב בליל הסדר ביחד עם המשפחה ויש שם פאה אחת, כל הסדר שלך הולך לסטרא אחרא?
 • האם ידעת – לא מוכיח את חבירך שאשתו לא תלבש פאה זה נחשב כאילו אתה עובד עבודה זרה? (אור החיים הקדוש).
 • האם ידעת – שיהודי צדיק עושה מצות בעצמו עבודת יד, ואוכל מצה בלי ברכה?

כל הברכות שמברכים כנגד פאה נכרית הם ברכות לבטלה, שעל זה הזדעזעו שמים וארץ כשהקב"ה אמר לֹא תִשָּׂא אֶת שֵׁם ה' אֱלֹקֶיךָ לַשָּׁוְא כִּי לֹא יְנַקֶּה ה' אֵת אֲשֶׁר יִשָּׂא אֶת שְׁמוֹ לַשָּׁוְא. (שמות כ' ו').

 • האם ידעת – כשאתה אומר ברכה אכילת מרור זה ברכה לבטלה?

שאסור לברך כנגד פאה נכרית, והם ברכות לבטלה.

 • האם ידעת – כי הנושא אשה כשרה כאלו קיים כל התורה כולה מראש ועד סוף? מדרש זוטא (רות פ"ד אות יא).
 • האם ידעת – על איזה אישה תקנו לומר אשת חיל בשבת – ואיזה אישה מבורכת כגפן פוריה?

אמרו חז"ל במדרש זוטא (רות פרשה ד אות יא): ויאמרו כל העם אשר בשער וגו'. אמר ר' אחא כל הנושא אשה כשרה כאלו קיים כל התורה כולה מראש ועד סוף, ועליו הוא אומר אשתך כגפן פוריה וגו' (תהלים קכ"ח ג') ולפיכך נכתבה אשת חיל מאל"ף ועד תי"ו.

 • האם ידעת – כי אין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור?

ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור שנאמר זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל (שם צ"ה ט) לבני ישראל לא נאמר אלא לבית ישראל. מדרש זוטא (רות פרשה ד אות יא).

 • האם ידעת – שמי שאומר שהקב"ה ותרן – יותרו בני מעיו?

בילקוט שמעוני (תהלים – פרק פו – רמז תתלוה) וזה לשון אמר רבי חנינא מאן דאמר רחמנא ותרן הוא יותרו בני מעיו אלא מאריך רוחיה וגבי דיליה (ועיין בבא קמא נ., ובירושלמי שקלים פרק ה' הלכה א').

 • האם ידעת – – מה שכתוב בי"ג עיקרים?

אנחנו אומרים כל יום: הרי אני מאמין באמונה שלמה בשלושה עשר עיקרים של התורה הקדושה… ושהתורה נתונה מן השמים. ושלא תשתנה בשום זמן חס ושלום. ושהקב"ה מעניש לרשעים ומשלם שכר לצדיקים (י"ג עיקרים לרמב"ם)

 • האם ידעת – מה הדבר הראשון שיעשה המשיח כשיגיע?

הצה"ק ר' שלמה זלמן אויערבך שליט"א [זצ"ל]: אמר "כשיבוא המשיח, הדבר הראשון שיעשה, זה לבטל את הפיאה הנכרית" [מפי חתנו הגאון שליט"א.

 • האם ידעת – שההולכות בפאה נכרית דומים לירודים שבאנושות?

הצה"ק שמואל הלוי וואזנר שליט"א, [זצ"ל]: עצם ההליכה בשערות מסותרות הוא פריצותא שאין כמוהו וניקח מהירודים באנושות, גם כשהולכות בפיאה נכרית. דאין הנדון גלוי השערות, אלא צורת השערות באופן שמהרס דרכי הצניעות. ומה נואלו אלו שמבקשים להם קולות על זה תחת מסווה של כיסוי ראש מדומה. (שו"ת שבט הלוי).

 • האם ידעת – מה אמר החזון זצ"ל איזה ריח יש לפאה נכרית?

מרן החזון איש זצ"ל: "…פיאה נכרית יש בה ריח של איסור תורה" [בלשונו ס' שמעקט מיט א דאורייתא"] ("דת משה וישראל" עמוד י"ז).

 • האם ידעת – מה הזהיר החפץ חיים זצ"ל לבני ביתו?

רבינו החפץ חיים זצ"ל: הזהיר לבני ביתו בפירוש שלא לצאת לחוץ בפיאה נכרית מגולה (אוצרות ירושלים חלק קמ"ז).

 • האם ידעת – שהגה"צ רבי יעקב קנייבסקי – הסטייפלר זצ"ל סירב להתיר פאה נכרית?

הצה"ק יעקב קנייבסקי – הסטייפלר זצ"ל: כאשר בא לפניו אברך וביקש להוציא גילוי דעת להיתר לפאה נכרית, סירב בתוקף להורות היתר בדבר. וכששאל אותו, ומה עם נכדותיו של הרב היוצאות בפאה נכרית ענה הגר"י קנייבסקי – "אל תקח מהן ראיה כל עיקר, כי הן לא שאלו אותי בזה ואין כאן מעשה רב ולא כלום". (דת משה וישראל עמ' י"ח)

 • האם ידעת – שהלובשת פיאה נכרית ואפילו רק חצי פיאה, מכינה לעצמה חומר הסקה שבו ישרפו אותה בגיהנם?

האדמו"ר הצה"ק ישראל אבוחצירא – הבבא סאלי זצ"ל: בצוואה לבנות משפחתו "אם אתן חושבות לרמות את הקב"ה בלובשכן פיאה נכרית וכאילו בזה אתן יוצאות חובת כיסוי הראש, אם כן דעו לכן: כל אשה הלובשת פיאה נכרית ואפילו רק חצי פיאה, מכינה לעצמה חומר הסקה שבו ישרפו אותה בגיהנם" (סדנא בבא סאלי עמ' ע')

 • האם ידעת – שהצה"ק החת"ם סופר זצ"ל: הזהיר מרעת נשים רעות?

הצה"ק החת"ם סופר זצ"ל: "שתזהרו מרעת נשים רעות… אפילו בפיאה נכרית אני אוסר עליכם באיסור גמור" (בצוואתו לבני ביתו)

 • האם ידעת – מהחרם החמור של גדולי וצדיקי ירושלים על נשים שהולכות עם פאות?

הצה"ק רבה של ירושלים רבי שמואל מסלאנט והצה"ק רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל: החרימו את כל מי שאשתו העזה לחבוש פיאה נכרית

 • האם ידעת – ההולכת עם פיאה נכרית זה שחצנות, ופוגמת בולדות?

הצה"ק רבי יהודה צדקה זצ"ל: "אשה שהולכת עם פיאה נכרית זה שחצנות, והיא פוגמת בולדות".

 • האם ידעת – שאשה עם פאה נכרית עוברת על איסור גדול ועושה נגד רצון ה' ויראיו ותפילתה תועבה

הצה"ק שלום שבדרון שליט"א, זצ"ל: "ומדוע הן חובשות פיאה, לא מפני שרוצות לכסות את ראשן, אלא שכך יפה יותר. ומר זקני הגאון מהרש"ם אסר לקרוא קריאת שמע וכל דבר שבקדושה מול פיאה נכרית, ואמר, שאשה כזאת עוברת על איסור גדול ועושה נגד רצון ה' ויראיו ותפילתה תועבה".

 • האם ידעת – שאשה עם פאה נכרית חבירה לאיש משחית, כדי לגרות יצר הרע, שיסתכלו בהן ויחטאו?

הצה"ק יצחק אייזיק ראזנבוים – האדמו"ר מזוטשקא (נדבורנה שליט"א, זצ"ל): "שהפיאה הנכרית היא לשם יופי ופריצות, לגרות יצר הרע, שיסתכלו בהן ויחטאו בהרהורים רעים רחמנא ליצלן. ונענשו על זה הרבה רחמנא ליצלן."

 • האם ידעת – שארבע מאות ועשר צדיקים גדולי הדורות אוסרים את הפאה?

ועוד עשרות רבות של פוסקים גדולי הדורות בכל הזמנים שאוסרים את הפיאה לחלוטין.

 

הרב שלום יהודה גראס

אבדק"ק האלמין

בית שמש, ארץ הקודש

תגים

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close
Close