כללי

אהבת לרעך כמוך וקדושת בית המדרש

 

להורדת  עלון 588- בקובץ pdf:  לחץ על הקישור :

עלון 588 ואהבת לרעך כמוך וקדושת בית המדרש

עלון מס' 588 לימוד דף היומי דהתאחדות הקהילות על קדושת בית המדרש שהוא מיסודי הדת – ט אדר תשפ"ג

להרים מכשול מדרך עם ה'

הלא כל נשמת ישראל אחת הן, נשמת אדם הראשון וכללות ישראל הם כולם ניצוצות מנשמתו

 

הלא כל נשמת ישראל אחת הן, נשמת אדם הראשון וכללות ישראל הם כולם ניצוצות מנשמתו

יכול להיות שלום בין ישראל. ומובא בספר אורח לחיים (פ' נח, ד"ה ולפי דברים הנ"ל): שמעתי מאדוני מורי ורבי הרה"ג בוצינא קדישא מוהר"ר שמואל שמעלקי זללה"ה אב"ד דק"ק ניקלשפורג, בימי חורפי, ששאלתי אותו האיך מקיימים מצות 'ואהבת לרעך כמוך' (ויקרא יט), וחבירי עושה לי רעות. והשיב לי, בשכל שאוכל לקבל ממנו, הלא כל נשמת ישראל אחת הן, נשמת אדם הראשון וכללות ישראל הם כולם ניצוצות מנשמתו, מינהון בְּיָדִין וכו', וכמ"ש בספרים (עי' טעמי המצוות, פ' קדושים), ולפעמים מכה אדם עצמו מכה גדולה בשוגג בלי דעת, אם יקח אדם זה מקל ויכה לידו שהיכה אותו בלי דעת, הלא לחסר דעה יחשב, ולמה יכאיב עוד לעצמו. כן ממש הדבר הזה, שהוא נפש אחת עם חבירו, וחבירו עושה לו רעה מפני חסרון דעת שבו, וכשישלם לו רעה, יכאיב לעצמו (עי' ירושלמי נדרים, ל:). אלא יחשוב שהכל מאת השי"ת, והרבה שלוחין לו יתברך (זהר וארא, כח.). ושאלתי לו עוד, אם רואין אדם רשע לפני המקום, האיך אפשר לאהוב אותו. והשיב לי, הלא נשמת כל אדם חלק אלקי ממעל (זהר בראשית, מז.), ועל כן יהיה לו רחמנות על השי"ת, שהניצוץ הקדוש שלו נלכד בקליפות. ודברי פי חכם חן.

ובפרט בשנה זאת כאשר רבים קמים עלינו לאבדנו השם יצילנו, אנו זקוקים לרחמי שמים ולהשתדל ביותר שלא לדבר כלל ועיקר בשעת התפילה. מו"ר סבי האדמו"ר אבי ישראל אביחצירא זיע"א ומו"ר אבי האדמו"ר רבי מאיר אביחצירא זיע"א עליהם השלום הקפידו מאוד, נזהרו והזהירו ביותר על מורא מקדש וחומרת איסור הדיבור בביהכנ"ס ובדרכם אעבורה לעורר את רבבות עמך בית ישראל על מצות השתיקה בבית הכנסת ובכלל בימי החול וכל שכן בשבתות ובמועדים מצוה גדול לעורר ולפרסם בכל קהילות ישראל על גודל החיוב והמצוה שלא לדבר בביהכנ"ס ולקיים מצות "ומקדשי תיראו", ובזכות המצוה היקרה הזאת נזכה להיגאל במהרה ולהינצל מכל אויבינו ושונאינו ומבקשי רעתנו, ה' יפר עצתם ויקוים בעמו ישראל "וישבתם לבטח", אכי"ר. ("ואתם תחרישון" עמוד ט"ו)

אם תראה בית של צדיק או בית הכנסת חרב או רשעים דרים בו דע שישראל היו דרים בו דרך בזיון

וכן בית המדרש, שנוהגים בו קלות ראש סופו נופל ביד ערלים

אדמו"ר הגה"ק ר' אלעזר אביחצירא זיע"א:

משננים את דברי אחד מגדולי הראשונים רבנו יהודה החסיד זיע"א, בספר חסידים סי' ר"ט וז"ל:

אם תראה בית של צדיק או בית הכנסת חרב או רשעים דרים בו דע שישראל היו דרים בו דרך בזיון

וכן בית המדרש, שנוהגים בו קלות ראש סופו נופל ביד ערלים.

דין לעבד שיהיה כרבו, כי לא נהגו נוכרים קלות ראש ובזיון בבית ה' עד שנהגו ישראל שנאמר (ירמיה ז' י"א) 'המערת פריצים היה הבית הזה', ואחר כך 'וארוה כל עוברי דרך'. עכ"ל

כולנו נחלץ חושים להגן על קדושת המקום, מתי שאתה עולה למירון זה המשמרת שלך, אסור לך לראות אייפון ולשתוק, השתיקה היא נתינת יד וגיבוי לחילול הקודש וההפקרות.

הרי בבית המדרש של קהילתך לא תשתוק ולמה יגרע הר הקודש מירון

בזכות העמידה על קדושת המקום נזכה לראות את הר הקודש מירון בשמחתה ובקדושתה העליונה ללא שום מסטינים ומפריעים אכי"ר.

 

הרב שלום יהודה גראס

אבדק"ק האלמין

בית שמש, ארץ הקודש

 

תגים

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close
Close