כלליספריםשיעורי זוהר

אור הזוהר- סיפורי זוהר באנגלית Zohar for the heartless ,Zohar Stories

שאלות ותשובות , ערב רב הנלחמים במשיח , Yachad Kol Shivtei Yisrael

להורדה:

 

77 אנגלית אור הזוהרf

79 אנגלית

Zohar Stories 02

Zohar for the heartless – Kislev – nine days – Vayishach.doc זוהר לאטומי לב אנגלית

Yachad Kol Sh ivtei Yisrael.docדף הראשון של דף הזוהר בראשית נשא

קול דמי אחיך

 

 

 

Page 3 and page 4 – Tikkun 30

 

B'ezrat Hashem do this on 5A on one side, and inside will be like Tikkun 43 in a different color

And write below: Unifying the Tribes of Israel

Did you know that Moshe Rabbeinu, a"h cries out and calls for Eliyahu Hanavi, z"l?!

We want to print half a million

For one year 25th Nissan                            Zohar Naso 126               three years – second year 23rd Tamuz

 

He turned this way and that way, and he saw that there was no man, help me, relieve me of this pain…did you know that Moshe Rabbeinu, a"h cries out and calls for Eliyahu Hanavi, z"l: I demand of you, in Hashem's name, to swear you won't be delayed in bringing about and hastening the End, with all your power, for I am in great pain!!!

Jewish blood is flowing like water in every street, and Moshe Rabbeinu is suffering deep pain, and what are we doing about it? Look and see what is written in the Holy Zohar: Moshe Rabbeinu reveals to us that Rashbi's Torah will shine until the end of all generations, and we must specifically study the Holy Zohar and not allow the Holy One, blessed be He to rest until he redeems us (Zohar Pinchas 119).

 

And it is written in the Holy Zohar (Naso 126): Eliyahu said [the prophet said to the Faithful Shepherd], Faithful Shepherd, it is the hour [a time of Heavenly good will] to ascend [and to bring about the Final Redemption, therefore], with an oath say [swear to me that you will hasten the Redemption] for it is because of you that I wish to ascend. [Because of your pain, I want to ascend and hasten the Redemption]. As the Holy One, blessed be He gave me permission to reveal myself to you in your personal gaol, [meaning that in the soul of Moshe, Faithful Shepherd, shines 600,000 souls of Israel, and therefore his soul suffers with the pain of Torah scholars in exile, over the fact that they cannot occupy themselves with Torah in the powerful illumination of his soul, and that is considered the same as the physical pain one suffers in prison] in your grave, [because the Torah scholars are among evildoers that torment them, it is as if the Faithful Shepherd has been buried among the evildoers] to do well by you, [meaning, to ascend to the Heavens and hasten the End, because] you are pained by the transgressions of the nation [since because of the sins of Torah scholars, the Holy One, blessed be He sentences them to decrees of poverty and exile, and the Faithful Shepherd suffers great pain and punishment for our sins and transgressions]. As it is written (Yeshayahu 53): "He was pained because of our transgressions."

 

He said, the Faithful Shepherd, [to Eliyahu Hanavi] in an oath in Hashem's name, do your best not to delay [that he shouldn't delay in arousing and hastening the End with all his power], for I am [here] extremely upset. [For I can empathize with the pain of Torah scholars, and it is written about me] (Shemot 2). And he turned here and there and saw there was no man. Help me, release me from this pain, in this grave [as mentioned above, that it was as if the Faithful Shepherd was buried among evildoers] as it is said of me (Yeshayahu 53) "and he gave his grave to the wicked", [Moshe Rabbienu's grave] and this is not known about me [they did not know me], and I am important in their eyes, among the wicked Erev Rav, as a putrid dead dog among them, as the wisdom of the Torah scholars will decay among them in every city, and in every place where Israel is scattered among them, among the kings. And the Erev Rav returned to guide [they became the guides] Yisrael, the Holy One blessed be He's flock, [because they appoint themselves to be their leaders] as is said of them [of Bnei Yisrael] (Yechezkel 34) "My flocks, the flocks of My pasture, you are man", and they have no ability to be supportive [to engage in acts of kindness] of Torah scholars. And men of valor, with a fear of sin, travel from city to city and don’t deal kindly with us [that is to say] and the Erev Rav among them enacts a boycott. [Meaning that they decree a boycott, that if Torah scholars come to request charity] and in many places they will not be given any more than a set amount, [from a general fund in that place, and they do not give permission to collect from the wealthy proprietors, so that] they will have no way of rising above their downfallen states, even temporarily. And all the scholars and men of valor and men who fear sinning are all suffer from duress and sorrow, and are equated with dogs, [as it is said of them] “comparable to fine gold, how are they esteemed as earthen pitchers, the work of the hands of the potter” on every street. [Meaning] they found nowhere between them to lodge. And those very Erev Rav abound with serenity and happiness, with no sorrow, and no grief at all [and they are] swindlers, and engage in bribery, even as they sit as judges, and leaders of the People. [And it is said of them] (Bereishit 6) "For the earth has become full of robbery because of them." Of them it is said (Eicha 1): "Her adversaries have become the head." [That the Erev Rav, who are the enemies of Israel have become the rulers and leaders.] [And the Faithful Servant said to Eliyahu] I ask of you [I want you to swear] a second time to give me your word, in the name of the Lord of Hosts, the God of Israel, Who dwells between the cherubim, that all of these things will not fall from your mouth, that you will make every effort [that is to say, that you will not stop crying out and praying before the Holy One, blessed be He] not to stop speaking of them before the Holy One, blessed be He, and exposing their duress [of Bnei Yisrael in their exile, and that the Final Redemption will be brought about speedily in our days, amen].

 

(The explanations in the square brackets are from the Sulam, Matok M’dvash, Ramak and commentators, Sod Hashem)

 

 


קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה אובאמה = בגימטריה

לכבוד הרבנים הגאונים ראשי קהילות, ראשי ישיבות, משגיחים, דרשנים, יושבי על מדין שליט"א  העומדים בפרץ בארצות הברית של אמריקה, שלומכם ירבה לנצח!

הנה כבר ידוע לכם על המצב המסוכן ההולך ומחמיר מיום ליום בארה"ב, ובפרט ליהודים, מכל הבחינות והצדדים. הן ברוחני הן בגשמי. ברוחני –  כבר ידוע ההשפעה הרבה והקלוקלת של הגוים על כל האורח חיים היהודי והחיצוניות והפנימיות, רחמנא ליצלן! ורבים חללים הפילה, ה"י.

ובגשמי– ידוע  מה שאמרו הנביאים הקדשים ע"ה שאדום תחרב, ומסורת יש שהכוונה על המדינות הנוצריות (והיינו אמריקה ואירופה וכו') וידוע שיש איום גדול מצד מדינת "קוריאה" המאיימת במלחמה גרעינית (והטלת פצצות אטום)האנטישמיות ההולכת וגוברת בכל מקום, ובנוסף לכל אלו –  שלטון האימים של הממשלה המתחילה כעת את ה"סדר העולמי החדש"  (New world order)  הפועל בכל העולם בכמה מישרים. הן מבחינת הכלכלה הקורסת טוטאלית,  והיינו שמאיים להוריד ולהפיל את כל הבנקים לאפס ולקחת את כל הכסף של בני האדם מכל העולם, ולקחת את כל החשמל, והן מבחינת מה שפועלים ביד חזקה ובזרוע נטויה להשמיד להרוג ולאבד (והכל בהסתר גדול) הרבה מאוכלוסיית העולם ובמיוחד אנו היהודים. וכבר הכינו מחנות ריכוז והשמדה גדולים. (עם תאי גזים וכו') וכאשר ראו עיני ברורות. (בקיצור – שואת אירופה נוסח אמריקה ועוד  הרבה יותר גדול)

ועוד מעט לא ידוע אם תאפשר יציאה בדרך הטבע מארצות הברית.

וכל אלו נודע לי מאנשים מהימנים יודעי דבר שחקרו רבות את העניין הזה ועלה בידם כל הנ"ל

ולא איומי סרק והבל הנני נותן לפניכם היום כי אם קושט דברי אמת.

לפני כחצי שנה היתה סופת הוריקן גדולה (סאדני) שהפסיקה את כל החשמל והשמידה רבות מהרכוש. והיתה זו אזהרה גדולה ליהודי ארה"ב, לעזוב את השקר ולהחלץ חושים לעלות ארצה בטרם יקרם אסון. (וכידוע מחז"ל שכל מה שאירע בעולם הוא רמז לישראל)

אזהרה זו לא הייתה קשה מאד (וכמעט ולא היו הרוגים) למרות שיהודים עברו סבל רב מאוד.
אך עדיין בהשוואה לאזהרות אחרות משמים זה יחסית קל.
נזק רב אמנם נעשה, אך לא כל יהודי בנתיב של הסערה הגדולה הזאת הרגיש את הנזק.
לא כל יהודי היה ללא חשמל, ואכן רבים עברו את זה בלי להניד עפעף.
ה' נתן ליהודים אפשרות בחירה לפקוח את עיניהם, או לסגור אותם בחוזקה.
אני מקווה ומתפלל שיהודים באמריקה יפתחו את עיניהם ויראו שהם קבלו מסר משמים, מסר שעדיין עלול להתפרש שלא כהלכה. זה יכול להתפרש שאנחנו כל כך טובים שהקב"ה הציל אותנו מהרבה יותר גרוע, או שזה יכול להתפרש שהסוף מתקרב, וה' מזהיר אותנו על ידי השמדת חלק גדול מעגל הזהב שיש לנו, בלי לפגוע קשות בחיי יהודים.
ה' מזהיר אותנו שבפעם הבאה זה יהיה הרבה יותר גרוע אם לא נחזור אליו ונבנה מחדש את היהדות המעוותת הזו של האידישקייט של אמריקה.

הנני מבקש מכל יהודי בארה"ב להתייחס לאזהרה זו ברצינות, ברצינות רבה.
ארצות הברית של אמריקה כבר איננה מדינה ידידותית עבורכם. לא שמדינת ישראל אוהבת יהודים חרדים, כלל לא!
מדינת ישראל נשלטת על ידי אותו הסוג של אנשים ששולט בארה"ב, גם אם הם נקראים יהודים.
ארץ ישראל היא הארץ של עם ישראל, הרשעים ייעלמו ואנחנו נישאר עם הקדושה, עם משיח ועם העולם הבא וזה מה שאנחנו רוצים.
כל יהודי בארץ ישראל שזועק לקב"ה יהיה מוגן. אין הבטחה כזו על כל מקום אחר בעולם.

 

ועכשיו נוסף גם הוא הפיגוע בבאסטן, המהווה תמרור אזהרה ליהודים ואומר "אמריקה הוא כבר לא המקום הכי בטוח בעולם ובפרט ליהודים" כי הרי 2/3 מהעולם יחרבו (כדאיתא בזכריה ע"פ הגר"א ז"ל) בקרוב ממש,  לפי הנבואות ארצות הנכר ממש יהרסו, גפרית ומלח שרפה כל ארצה… כמהפכת סדום ועמורה.. יש אומרים שהארצות ממש יהפכו מלמטה למעלה…. (ואמריקה בכלל) וארץ ישראל לא תהרס. (כדאיתא בנבואות)

בהיות שאתם ראשי הדור ומנהיגיו מוטלת עליכם אחריות גדולה ועצומה על הדור ולתת לו תוכחה (כידוע מש"ס ופוסקים)

ולכן באתי בזה לומר לכם שהיות ואנו נמצאים בתקופה קשה ביותר. ימי ערב מלחמת העולם השלישית, היום הגדול והנורא קרב ובא, ממש לפני הגאולה השלמה בעזה"י.

חובה עלינו כולנו יחד ללמוד זוהר הקדוש ברציפות בכדי שתבוא הגאולה ברחמים דווקא. (כמ"ש מרן הח"ח זיע"א ורבני הבד"צ בא"י דשנת תרצ"א בראשות מרן הגרי"ח זוננפלד זיע"א וכידוע מכל הסה"ק וכמו שהורה מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א עפ"י רמח"ל זיע"א ומרן הגרח"ק שליט"א ממרן החזו"א זיע"א וכמה מגדולי הדור שליט"א בקול קורא).

דא עקא, שאין אוזן הציבור כרויה לשמוע דברי אמת אלו, והכל שואלים: "אם כן מדוע לא מכריזים זאת הרבנים בראש חוצות?"

בראשונה יש להביא דברי הגאון ר' פנחס מווילנא זיע"א שכ' "אל תפן לקחת ראיה מגדולי התורה, בעלי הנגלות, שלא רוצים לעסוק בחכמה זו, כי דברי חז"ל במדרש ובזוהר שזכרנו נאמנים ובטוחים יותר מגדולי הדור הזה." (ספר הברית פ"ב מאמר יב' פ"ה עיי"ש)

והננו להודיע שכבר היו דברים מעולם ובשנים תרע"ו – תרע"ט התריע מרן הגה"ק בעל "הסולם" זיע"א על השואה הממשמשת ובאה והלך לרבני קהילות אירופה ואמר להם להורות לכל ישראל לעלות לא"י ושילמדו בישיבותיהם זוה"ק להגן ולהצילם מצרה זו. וזילזלו בו ולא שמעו בקולו ובאתה השואה וקטפה את חייהם של 6,000,000 יהודים! (וכמ"ש בהקד' הסולם עיי"ש)

המצב קריטי! מי שקורא בספרי היסטוריה או שסיפרו לו אבותיו – יודע שהשואה הנוראה לא התחילה בת אחת.

לקח לזה כמה שנים.. אבל כשזה התחיל כבר לא היתה אפשרות לצאת מאירופה בדרך המלך…

בהתחלה קמו מחנות ריכוז בלי קשר ליהודים…. ואח"כ….,

רבינו בעל הסולם זיע"א חזה בקודש 20 קודם לכן, ובוודאי אמרו לו "לא קורה כלום , ולא יקרה כלום, אל תדמיין דמיונות וכד'"

אנחנו מתריעים ומתריעים אבל הסוף יגיע. (כי אדום תחרב, כפשוטו ממש!)

זה לא אומר עוד יומיים יכול להיות עוד חודש. אבל יגיע.

הסופה שהייתה באמריקה אמורה היתה להזהיר אותם, ולא שומעים!

לכן תפקידנו להתריע אותם ולהציל כמה שניתן.

ועל כן לאור  כל אלה הנני כותב מכתב להרבנים  שליט"א לאמר שיקראו בקול גדול לכל ישראל ללמוד יומי של הזוה"ק ויכתבו  "קול קורא". ואם לא תאבו שמוע אלי, אודיעכם דעת אמת.

דעו שרבותינו הקדושים אמרו (הזוה"ק, האר"י ז"ל הגר"א ז"ל ועוד רבים) שבדור האחרון רבים מישראל יהיו נשמות ערב רב, אפילו רבנים ראשי ישיבות ומנהיגי הדור. וסימנים מובהקים מסרו לנו חז"ל עליהם שכל מטרתם להשתרר על הציבור ולא אכפת להם ממצבם של ישראל. והזוה"ק כותב בפירוש (תיקונים תיקון ל') שכל אלה שאינם עוסקים בזוהר הם גורמים חורבן ואבדון ומוות בעולם!

ועתה אין ביניהם לבין שונאי ישראל (הדוברים  מזה שנים למחוק אותנו כליל) – כלום כי גזרו אומר במוצא שפתותיהם על הכחדתם מן הארץ של זרע ישראל!

ונמצא שהם מחלל שם שמים בפרהסיא שאין מתכפר רק ביום המיתה!

אנא חוסו על חיי אחינו בית ישראל שבגולה (6,00,000 יהודים שבארה"ב) וצוו אותם לאמר: "מהרו ועלו לארץ אבותיכם, פן תפגע אתכם הרעה, ובנוסף – הקדישו 5 דקות לפחות ללמוד קבוע של זוהר הקדוש, ותנצלו מכל פגע" (כאשר הורה מרן החפץ חיים זיע"א לתלמידיו)

אני הקטן  מתחנן אליכם בדמעות שליש: אל תמיטו על תלמידיכם וקהילותיכם והנשמעים לקולכם – שואה. זכרו – מוות וחיים נתונים בידכם, ובחרתם בחיים!

יש כששה מיליון יהודים באמריקה. האיום הגדול הוא על יהודי ארה"ב בעיקר.

אנחנו נמצאים כבר בגאולה בעיתה (כידוע מכמה מקורות) הסיסמא היא כבר לא "למהר ולהחיש את הגאולה" כי היא כבר באה ממש בקרוב, השאלה היא אם זה "ברחמים" ולכן יש לומר "להביא את הגאולה ברחמים" לגבי האיום על 6,000,000 יהודים בארצות הברית- (איום פצצת האטום- וכו') הספירה לאחור כבר החלה, אל תאמרו לא הזהירו אותנו!

זה לא שאלה אם הגאולה תהיה בצירוף כצרוף הכסף, זה וודאי יהיה, השאלה היא מי יחיה?

תשובה: מי שעוזב את השקר וההבל ומתקרב אך ורק להשי"ת ובוטח בו בבטחון גמור מי שאוחז בעץ החיים שהוא הזוהר הקדוש! (זהר נשא קכד)

החלצו חושים והתאספו בהמוניכם לעלות לארץ ישראל וללמוד הזוהר הקדוש-

מאן בעי חיי? מאן בעי חיי? מאן בעי חיי?

לא עת לחשות!  כי אם החרש תחרישו בעת הזאת מוות וחורבן יבוא ליהודים, ומי יודע אם לא לעת הזאת הגעתם לרבנות?! וה' ידרוש את דמם מאתכם!

על כן באתי להזהיר כל יחיד ויחיד  מבני ישראל הגרים באמריקה ב-

אזהרה חמורה – שימו לב!

מאה שנה לאחר מלחמת העולם הראשונה (תרע"ד) פורצת

מלחמת העולם השלישית (תשע"ג –תשע"ד)

יהודי ארצות הברית אתם צריכים להבין שהנכם בסכנה עצומה

הפצצות אטום כבר מוכנות ולא רק מצד פצצות האטום שמאיימים עליכם עכשיו.

אלא גם מצד הממשלה הארורה שמתכננת בתוכניות זדונית סודית (בשם "הסדר העולמי החדש" גלגולי דור הפלגה בראשות נמרוד והם עצמם מודים בזה)

לשלוט עליכם  ולשדוד את כל כספכם ולהשמיד להרוג ולאבד אתכם וכבר הקימו מחנות השמדה כאשר נודע לנו ברורות. אמריקה היא כבר לא מקום בטוח בכלל ליהודים מכנים לכם מחנות השמדה! שלא להזכיר את השמד הרוחני… (כמעט וכבר הצליחו לקחת את נשמתכם חוסו לפחות על גופכם!)

חוששני שהסיבה לכך שאינכם מבינים זאת בגלל אכילת נבלות וטרפות

היות וכל ארצות הברית בסכנה גדולה, מי שיכול – יברח משם לעלות לארץ ישראל ששם הוא המקום הבטוח ביותר בעולם כרגע ומשם הקב"ה ילחם נגדם כידוע.

ומי שלא יכול לברוח ורוצה להציל את נפשו יברח לתיבת נח ויתחיל להתקרב אל השי"ת ולקבוע בכל יום ללמוד שעה ביום (ושיהיה ברציפות) את הזוהר הקדוש, אל תחכו שהרבנים יגידו לכם ללמוד!!! אתם לא מאמינים, תחכו עוד קצת ותמחקו מן העולם רח"ל זה כבר סוף העולם (הזה כפי שאנחנו מכירים אותו)

כמו שהחפץ חיים אמר שמלחמה השניה היא תהיה צחוק נגד המלחמה השלישית נו אתה עוד מחכה??????

עם ישראל, רק ה' שולט בנו, ולכן יש לך בעיה, ואתה צריך לבחור.
אנחנו מגיעים לזמן שבו עם ישראל שוב (כמו ביציאת מצרים) יצטרך לבחור –
או להיות מוכנים לשלם את המחיר הגדול ביותר עבור יהדותם. ואני באמת מקווה שאף יהודי לא יבחר למות על קידוש ה', אבל זה בהחלט אפשרי, ה' ירחם.
אבל בטוח שאנחנו צריכים לבחור לחיות על קידוש ה',
עם ישראל, אתה לא מבין שאתה "על הכוונת?" אתה לא מבין שאף אחד לא אוהב את היהודים?
אולי היהודים הלא חרדים אשר נמשכו והשתלבו בממשלות בכל רחבי העולם לא יפגעו מהמצב, אבל הם לא ישרדו בגלל שה' לא ייתן להם.

הבוגדים האלה (אשר בשלטון) הם לבטח ערב-רב או עמלק או סתם גויים רגילים.
אבל עם-ישראל, כאשר הם ינסו לגרום לך לעזוב את דרך ה', אתה צריך להגיד: לא!
ולבטוח בה' כי הוא יציל אותנו, וזה לא יהיה קל. זה לא יהיה קל.

יהיה קשה מאוד להישאר בארצות הברית. ולעלות לארץ ישראל גם יהיה קשה, אבל אתה לא תוכל לחיות כיהודי בכל מקום בעולם, למעט אולי כאן, בארץ ישראל.

יותר ויותר יהודים מתקרבים יותר ויותר אל הקב"ה, ואני לא מדבר על תנועת התשובה. אני מדבר על יהודים בודדים רבים מכל מיני רקעים, אשר רואים את האמת, ומבינים שאי- אפשר לבטוח בכלום ובאף אחד, פרט לקב"ה.
והיהודים האלה יהיו הבסיס, לא של הסדר העולמי החדש, אלא של "העולם החדש של המשיח ובית המקדש השלישי". וזה יהיה הטעם האמיתי הראשון של הנצח בעולם הזה.
הקב"ה מביא עלינו הרבה מכות, כמו במצרים. ה' כבר הביא עלינו מכות, אבל הן עדיין קלות מאוד. הם רק תצוגה מקדימה של מה שעומד לבוא.

לפני הסופה סנדי (שהוגדרה כסופה הקשה ביותר של המאה), היהודים לא סבלו יותר מדי מהמכות שהעולם סבל.
עם זאת סנדי פתחה את העיניים של מי שחשב שזה יעבור ללא הרס.
כאשר כל כך הרבה בתים נהרסו, כל כך הרבה אנשים חיים ללא חשמל, ויש סבל רב מחוסר מזון ומים גם בקהילה היהודית החרדית.
אז אני מקווה ומתפלל שהרבה אנשים יראו את האמת, שהקהילה היהודית החרדית באמריקה, באופן כללי כבר טובעת בים של חומרנות, שקועה ברדיפה אחרי כסף והצלחות כלכליות, וזה הדבר העיקרי בחיים שלהם.
אני מציע וברצינות רבה – עם ישראל – קחו את עצמכם בידיים, נתקו את עצמכם מכל השקרים שהוזנתם (נכנסו לכם לראש) מגיל הילדות.
אפילו הסבים והסבתות הולעטו בשקרים האלה.
האימהות והאבות, הסבים והסבתות עברו חמש או שש דורות של שקר, החל מתחילתה של תנועת ההשכלה.
אבל הגרוע ביותר הוא הדור האחרון.
ועכשיו ה' הולך לקחת את הסוכרייה-על-מקל שלכם. ה' הולך להרוס את עגל הזהב, וכל מי שמחובר אליו כל-כך, לא יוכל להתמודד עם זה, לא יוכל לסבול את חוסר קיומו, לא יהיה מסוגל לחיות בלי השקרים של עגל הזהב.

לכן, עם ישראל, מי שדבק לבורא עולם בכל כוחו, מי שממשיך בעקשנות לדבוק בו בלי להרפות, הם אלה שיעברו את התקופה הבאה בצורה הרבה יותר קלה מאשר האחרים.
כל האחרים, או שיעשו תשובה מתוך ייסורים שלא נדע, או שייעלמו מהמציאות.

לכאורה נראה שיש לנו עוד תקופה ארוכה עד שהמשיח יגיע. יתכן וחלק מהאנשים כבר יתייאשו! אבל בדיוק כמו בואה הפתאומי והמהיר של הסופה סנדי, אשר סחפה את הכל במהירות, ככה בדיוק זה הולך להיות. כאשר אנו נהיה מיואשים לחלוטין, המשיח יופיע פתאום, ברגע!

ואם תשאל זה עדיין נראה שיהיה לנו להתכונן לתקופה ארוכה של זמן עד הגאולה.
תקשיבו לי שוב בתשומת לב! אתם טועים, כי בכל רגע המצב יכול להשתנות. אנחנו נכנסים לעידן חדש של זמן. וזה לא אומר שזה יימשך הרבה זמן.
מרגע אחד למשנהו המצב ישתנה.
אנחנו נתעורר, והכל יהיה שונה.
אנחנו חייבים לעבור כמה דברים/תהליכים ואנחנו יודעים זאת שברגע קט אחד הכל יכול להשתנות.

מה עוד אני יכול להגיד, הלב שלי נשבר על עם ישראל.
אני יודע שכל רשע שחי אי פעם, הוא כיום חי ובריא, וכולם שונאים את היהודים, אבל במיוחד שונאים את היהודים שמאמינים בקב"ה.

שאלה: איך זה שהרבנים לא אומרים לאנשים לבוא לארץ ישראל?
תשובה: אני לא יודע, הרבנים מעוניינים באמריקה. רובם ככולם שקועים בגשמיות כמו האחרים. אל תשכח את ה"דברי-חיים" זצ"ל אשר אמר באופן ברור כי בסוף הזמן (בסוף הגלות) רוב יהודים וגם הרבנים יהיו ערב רב.

אני רוצה להגיד לכם שהטרגדיות לא הסתיימו. אני רוצה שתבין שאמריקה הפכה למקום מכוער. ארצות הברית איבדה את היופי שלה. האנשים איבדו את חירותם והיא הפכה למקום מסוכן, ובמיוחד עבור אנשים שמאמינים בה'.
אבל לא רק היהודים בסכנה, גם המאמינים מכל הסוגים – הנוצרים, המוסלמים וכדו' כל אלו שמאמינים באלוקים נמצאים בסכנה.
אבל כמו בכל חברה שבה עמלק ואדום שולט, יש הנאה מיוחדת ותחושה של סיפוק והתרוממות רוח מרדיפת יהודים, וזה בקרוב יהיה גם בארצות הברית.

ידוע שמחנות (ההסגר) כבר מוכנים. כל מה שצריך לקרות הוא התחלת החוק הצבאי (חוק מארשל – marital law), שיכנס לתוקפו השנה בקרוב מאד, וכבר התחיל בכמה מקומות, ומאותו הרגע יתחיל הסבל האמיתי. ואל תחשוב שאם אתה בישראל, הזרוע הארוכה של ה"סדר העולמי החדש" לא תנסה לרדוף את היהודים בישראל. הם כנראה יתחילו עם יהודים אמריקאים מכל מיני סיבות

אני רוצה להסביר שבכל מקום שאנחנו נמצאים בעולם, אנחנו בסכנה, אולם ברצוני לחזור ולהדגיש שהמקום הבטוח היחיד כעת ליהודי, הוא בארץ ישראל. כי כאן ה' יגן על כל מי שזועק אליו לעזרה, כל מי שמוכן להקריב כדי להיות יהודי.
היהודים שמאמינים מאוד ובוטחים בקב"ה, אשר יבואו לארץ ישראל, יקבלו הרבה זכויות, כי זה לא קל.
אלה שגרים כאן כבר, אבל לא בוטחים בקב"ה. אם הם יתחילו לבטוח בה', הם יסבלו פחות לפני הגאולה.
לכל אלה שמאמינים ובוטחים בה', אלה שזועקים לה' לעזרה וחיים בארץ ישראל, יהיה להם הרבה יותר קל לפני הגאולה.
אני גם רוצה לומר שהערב רב אשר השתלט כביכול על הקהילות שלנו, על הערים שלנו, הערב רב ממשלה של הציונים, בכנסת, גם אם הם יצעקו לה', ה' לא יעזור להם.
הם לא באמת זועקים לבורא העולם, כי הם לא באמת מאמינים בקב"ה.
כאשר הדברים יסתדרו, הערב רב יחזרו לבגידתם, ולכן הם יאבדו !
אבל היהודים האמיתיים אשר הנשמה שלהם הייתה בהר סיני, תמיד יהיו הבנים המיוחדים של הקב"ה, ותמיד יהיו קרובים לקב"ה יותר מכל עם אחר בעולם.

אנחנו עומדים בפני תקופה קשה מאוד, אבל ה' יציל אותנו. עם ישראל ינצח ובקרוב יהיה לנו בית המקדש וקורבנות, והחיים יהיו קרובים לקב"ה לנצח, חיים נשגבים ומרוממים יותר ויותר.

ונסיים במעשה נורא שנדפס בספר "מן המיצר" (וגם בספר "קראתי ואין עונה" דף 64), שהגה"צ מורנו הרב ר' מיכאל בער ווייסמאנדעל זי"ע עשה בעת מלחמת העולם השניה להציל 50.000 יהודים מטשכוסלובקיה (חוץ מעוד 40.000 שכבר נשלחו אז לדאבוננו), לבל ישלחו אותם לתאי הגזים רחמנא ליצלן והיה צורך ב-50,000$ כדי להצילם, 25,000$ הוא השיג בעצמו על ידי עבודה קשה ומפרכת זמן רב והעביר את הכספים לראש הנאצים בטשכוסלובקיה (על ידי השליח של ראש הנאצים) בכדי לעצור את משלוחי היהודים לתאי הגזים, ובטוח היה שיעלה בידו להשיג את שאר הכסף של עוד 25,000$ שהיה אמור להגיע לידי הנאצים עד 7 שבועות. למעשה הוא עבד יומם ולילה בעזרתם של עוד כמה יהודים בעלי מסירות נפש, ולא עלה בידו להשיג את הסכום, ובינתיים דחה את הרשעים בתירוצים שונים.

לפועל לא השיג ר' מיכאל בער זצ"ל לאחר שלושת החדשים את הכסף, מאף ארגון באמריקה ובשווייץ (שהיו אמורים לעזור ליהודי אירופה), והנאצי ימח שמו אמר בפעם האחרונה כי יחכה רק עד יום כיפור ובאם לא מקבל את הכספים עד אז הוא שולח, רחמנא ליצלן, את 50,000 היהודים הנותרים לתאי הגזים.

ערב יום כיפור צורר היהודים עשה את אשר הבטיח ושלח משלוח של שלושת אלפי יהודים לפולין, כשראה הגה"צ ר' מיכאל בער את המצב הנורא וכסף עדיין אין, שלח מיד בליל יום כיפור (בזמן של כל נדרי) שלושה טלגרמות לשלושה רבנים חשובים, אחד הרבנים היה הרבי מסאטמאר זצ"ל (יתכן שעד אז לא נתנו לו את הדואר בענין זה) שהוא מוכרח מיד את הכסף, כי זה פיקוח נפשות של עשרות אלפי יהודים שמצפה להם יסורים נוראים ולאחר מכן המוות רחמנא ליצלן. המכתב נפתח במילים "על דעת המקום ועל דעת הקהל", בשמו של הרב מנייטרא הוא מזמין אותם למחרת ביום הקדוש לבית דין הגדול בגלל החיוב שלהם לעזור ליהודי סלובקיא שעומדים להישלח לתאי הגנזים חס ושלום ובגלל הכסף שאינו נשלח אי אפשר להצילם, והכל על אחריותם. הרבי מסטמר זצ"ל שלח מיד ביום הקדוש את הכסף וזה הגיע יום אחד לאחר יום הכפורים, אבל זה כבר בא מאוחר מדי כי המשלוח האחרון עם 3000 יהודים כי הם כבר היו בדרכם לתאי הגזים באושוויץ לא עלינו רחמנא ליצלן. והרשע לא רצה בשום אופן, לאחר כל הבקשות והבכיות, להחזירם, הוא אמר כי סובבתם אותי בכל מיני תירוצים שקריים וליצנות, מעתה ואילך אם תעמדו בהבטחתכם טוב ואם לאו גם אני לא אעמוד בהבטחתי. עד כאן הסיפור.

באם כבודו זקוק למקורות בהלכה שמחוייבים אנו לעשות זאת, אפשר להביא את כל הפוסקים ראשונים ואחרונים, אבל הנני מבין שכבודו תלמיד חכם ומבין מעצמו ש"מי שיש בידו למחות ולא מיחה, להחזיר את ישראל בתשובה ולא החזיר אז כל הדמים הנשפכים אינם אלא על ידו", כלשון חז"ל, ואי אפשר להתעלם מדברי האזהרה של חז"ל הקדושים.

אפשר להביא בכתב את כל אשר פעלנו בעבר, ותוכניותינו להבא בעזרת השם יתברך, ועזרתכם על ידי שתהיו שלוחו של הקב"ה יוכל להכפיל ולשלש את כל הפעולות, ואין ברצוננו לכתוב באם חס וחלילה לא, שאז אף עבודתינו שעד עתה נמצאת בסכנה, ועל מי האחריות?

תקותנו לשמוע מכבודו בקרוב, כי כל יום הוא פסידא דלא הדרא.

הכו"ח מתוך צער ושבירת הלב

וועד ההצלה המצפה ומחכה לישועת השי"ת צור העולמים

פה ארץ ישראל

 

 

  for the heartless – Kislev – nine days – Vayishach

Moshe calls out to Eliyahu.doc משה רבנו משביע את אליהו הנביא פעמים

 

Page 2

B'eH please do this on 5A on one side, and on the inside will be the same as was done with Tikun 43 in a different color. And write on the bottm "Uniting the Tribes of Israel"

For one year 10th of Tishrei                     Zohar Bereishit 28                Three years – Year 1, 2nd of Chesvan

159

Zohar for the Heartless

He turned this way and that way, and he saw that there was no man – he couldn't find someone who could help Moshe Rabbeinu, may he rest in peace, to deliver the Shechina out of Exile!!!

Jewish blood is flowing like water in every street, and the Shechina is crying out bitterly – "How unfortunate are the sons who have been banished from their Father's table" – and Moshe Rabbeinu is in deep trouble, and what are we doing about it?

 

How unfortunate are those in the world who are so heartless, and so blind, who don't notice the secrets of the Torah and don't know its significance.

In the Holy Zohar, Parshat Bereishit (page 28): He began by saying, "And the Lord God formed from the earth every beast of the field and every fowl of the heavens." How unfortunate are those in the world who are so heartless, and so blind, who don't notice the secrets of the Torah and don't know. For surely the beasts of the field and the fowls of the heavens are unlearned, and yet even among these, that are living creatures, no helper is found (in the Exile) for the Shechina in exile. And none for Moshe, who is with her, for the entire time the Shechina was in exile he did not move from her side. [For the unlearned do not help the Shechina to sustain her, or deliver her from exile, and even those who learn Torah and who are referred to as living creatures – they do not merit to have a soul because they do not learn the secrets of the Torah. They don't help Moshe Rabbeinu, but are in opposition to him (as follows), for only study of the hidden Torah will make it possible to redeem the Shechina].

At the beginning of Creation there are hints about events that will occur at the End of Days, at the completion of the Tikun: Rabbi Elazar said, who permits human Yisrael and to Moshe to take action? [Rabbi Elazar asks how the concept of the end of the Exile is hinted at in the beginning of the account of the Creation of the World, in Bereishit]. He said to him: My son, you ask this? Have you not learned (Yeshayahu 46) "Tell the end from the beginning"?! [Rabbi Shimon said to him, "For it is written in the verse tell the end from the beginning, meaning that At the beginning of Creation there are hints about events that will occur at the End of Days, at the completion of the Tikun] He said to him, it is surely this way. It is said that in the Final Exile man will not find a helper, and everyone will be against him: and therefore Moshe is not dead – he is referred to as "man" [meaning that in every generation the soul of Moshe Rabbeinu, may he rest in peace, comes to this world in order to repair Am Yisrael and redeem the Shechina from exile, as is explained in the Zohar and in the Ari's writings (Sefer Erev Rav and other works in 18 volumes)]. And because of him it is said that during the Final Exile, man will not find a helper [and he is referred to in the verse "he did not find a helpmate" but rather, everyone was "opposite him". [And they disrupt Moshe Rabbeinu's efforts to redeem Yisrael – the word "opposite" can be interpreted in two different ways. A. opposite him – meaning they were right there in front of him, but apathetic to his desire to redeem the Shechina and Yisrael, as it is written about Hagar (Bereishit 21:16) "And she sat from afar" – opposite him, at a distance. And another interpretation, opposite – in opposition to – in Aramaic: menagid, to beat and torment. Meaning that they disturb and cause harm to the holy nation of Israel. And do not allow them to study the Holy Zohar. And in that way they are partners with Erev Rav]. This verse hints at the Final Exile, and Moshe Rabbeinu is called man, and also the name of the first man – Adam is hinted at, as is explained in Megaleh Amukot (parshat Veyichi). That the letters of the Hebrew word "adam" – אד"ם – are the first initials of Adam, David, and Moshe. And in the book Sefer Tikunim Chadashim by the Ramchal, it is explained: that "adam" – אד"ם – are the first initials of Adam, David, and Mashiach. That the m – מ hints at Mashiach. And the m – מ also hints at Moshe (as explained in the Zohar). It has become widely accepted that the m stands for Mashiach – end quote. And in Pri Tzaddik, parshat Shemini (5), it is written: and he was the Mashiach, as it is said "what has been is what will be", that is Moshe (as it is written in Tikkunei Zohar, Tikkun 18, 26a). End quote. [and see Ohr Hachaim Hakadosh, parshat Veyechi, where he explains this at length]. And it also says in the middle column, "and for man no helper was found to deliver the Shechina from exile." As it is written (Shemot 2): He turned this way and that way, and he saw that there was no man. [The Holy One, blessed be He could not find Torah scholars who could help Moshe Rabbeinu during the Final Exile, because they were not prepared to study the secrets of the Torah. For only through the study of the Holy Zohar and Torat Hasod, can the holy Shechina be redeemed. But one way or another the Final Redemption will take place for all of Israel with mercy.] And Moshe resembled him exactly, as it is written about him that no helper was found for him. [Instead, everyone is considered as if they opposed and disturbed Moshe Rabbeinu]. At that time, the Lord God caused a deep sleep to fall upon man. "The Lord God" – father and mother. "A deep sleep" – that is the Exile. [And everyone is in a deep sleep during the Exile, and therefore every tragic thing that happens is on the head of Yisrael, who are not prepared to study the secrets of the Torah. See Tikkunei Zohar, Tikkun 30, "netiv tenina" – "the second path"]. (the above is a translation of the Zohar, with commentaries in brackets by Megaleh Amukot, Ramchal, Mikdash Me'at -Hasulam, Matok Medvash, Sod Hashem, Badei Arvut).

Our teacher Hareach Hatov said with Ruach Hakodesh over one hundred years ago – that in the future everyone will study it [the true wisdom], just as they read Tehillim – our sages said (Sanhedrin 97): In the generation when the son of David comes…truth will be entirely lacking. And in the book Benyahu Ben Yehoyada [by our teacher the Reach Tov, may his merit protect us] this is explained: The Hebrew words "the truth will be lacking" can be interpreted differently, to mean that the wisdom of truth, which is part of the secret, will increase. And those who occupy themselves will be like flocks and flocks, learning Kabbalah. And this is true, since now (in his time, one hundred years ago) there are individual people learning Kabbala, each one hidden in a different corner. But in the future, everyone will study it in the same way they study Tehillim. And they will be found like flocks, and more flocks, in the Beit Hamidrash. End quote. And baruch Hashem we have merited to witness his prophecy truly

being fulfilled in our generation

………………………………………………………………………………………

The Holy Zohar in sections

By the divine Tanna Rabbi Shimon Bar Yochai, may his merit protect us, amen

All the tribes of Israel united

 

A short prayer to recite before learning:

 

For the unification of the Holy one blessed be He and the Shechina  , with Awe and Love, Love and Awe, in complete unification of the Name Yud Hey with Vuv Hey, to raise the Shechina from the dust, and to elevate our might Shechina, happy is the mother of sons, by the One who is concealed and hidden on behalf of all Israel.

I hereby connect myself, through this holy learning, to the souls of all the righteous Tanaim mentioned in the Holy Zohar. And leading them, the divine Tanna Rabbi Shimon Bar Yochai and Rabbi Elazar his son, in His name with love, to give gratification to our maker and do the will of our Creator. And with this book, the Zohar, Israel will be redeemed from Exile with mercy. May Your works appear to Your servants, and Your beauty to their sons.

And may the pleasantness of the Lord our God be upon us, and the work of our hands establish for us, and the work of our hands establish it. [repeat twice] (Sod Hashem)

For the success of all of Am Yisrael and to revoke decrees

When you devote just one minute to learning a page of Zohar, and join 250,000 other students of the Holy Zohar, it is considered as if you have completed the entire book of Zohar 250,000 times!!!

Therefore every Admor, Rosh Yeshiva, City Rabbi, neighborhood rabbi, Beit Midrash rabbi, Daf Yomi Maggid Shiur, and teacher, should take into account just how much pleasure and gratification he can give the Holy One, blessed be He, and how he can save Am Yisrael from all sorts of tragedies, if he learns the Holy Zohar Daf Yomi for one minute with a congregation.

 

Learn every day from this pamphlet in your hands, and you will merit to complete the entire book of the Holy Zohar.

In just one minute.

 

Registered non-profit organization: 580454064

 

Mifal Hazohar Haolami

Bat Yam branch, 50 Bar Yehuda Street, Bat Yam

 

For the success of IDF soldiers who are battling with great self-sacrifice to save Am Yisrael in Eretz Yisrael.

Sponsored by DailyZohar.com, UnityZohar.com

 

The Holy Admor Rabbi Shalom Yehuda Gros of Holmin

Head of the "Mifal Hazohar Haolami" organization

Author of over 1000 books

 

The great rabbis of our generation have ruled! Make a donation to the Mifal Hazohar Haolami (directly to the printer) and you will be partners in the salvation of Am Yisrael through the free distribution of pages of the Zohar Yomi, booklets, and leaflets.

Tel: 052-7651911  www.ha-zohar.info

 

Page 1

B'eH please do this on 5A on one side, and on the inside will be the same as was done with Tikun 43 in a different color. And write on the bottm "Uniting the Tribes of Israel"

 

For one year 10th of Tishrei                     Zohar Bereishit 28                Three years – Year 1, 2nd of Chesvan

 

159

Zohar for the Heartless

He turned this way and that way, and he saw that there was no man – he couldn't find someone who could help Moshe Rabbeinu, may he rest in peace, to deliver the Shechina out of Exile!!!

Jewish blood is flowing like water in every street, and the Shechina is crying out bitterly – "How unfortunate are the sons who have been banished from their Father's table" – and Moshe Rabbeinu is in deep trouble, and what are we doing about it?

 

How unfortunate are those in the world who are so heartless, and so blind, who don't notice the secrets of the Torah and don't know its significance.

In the Holy Zohar, Parshat Bereishit (page 28): He began by saying, "And the Lord God formed from the earth every beast of the field and every fowl of the heavens." How unfortunate are those in the world who are so heartless, and so blind, who don't notice the secrets of the Torah and don't know. For surely the beasts of the field and the fowls of the heavens are unlearned, and yet even among these, that are living creatures, no helper is found (in the Exile) for the Shechina in exile. And none for Moshe, who is with her, for the entire time the Shechina was in exile he did not move from her side. [For the unlearned do not help the Shechina to sustain her, or deliver her from exile, and even those who learn Torah and who are referred to as living creatures – they do not merit to have a soul because they do not learn the secrets of the Torah. They don't help Moshe Rabbeinu, but are in opposition to him (as follows), for only study of the hidden Torah will make it possible to redeem the Shechina].

At the beginning of Creation there are hints about events that will occur at the End of Days, at the completion of the Tikun: Rabbi Elazar said, who permits human Yisrael and to Moshe to take action? [Rabbi Elazar asks how the concept of the end of the Exile is hinted at in the beginning of the account of the Creation of the World, in Bereishit]. He said to him: My son, you ask this? Have you not learned (Yeshayahu 46) "Tell the end from the beginning"?! [Rabbi Shimon said to him, "For it is written in the verse tell the end from the beginning, meaning that At the beginning of Creation there are hints about events that will occur at the End of Days, at the completion of the Tikun] He said to him, it is surely this way. It is said that in the Final Exile man will not find a helper, and everyone will be against him: and therefore Moshe is not dead – he is referred to as "man" [meaning that in every generation the soul of Moshe Rabbeinu, may he rest in peace, comes to this world in order to repair Am Yisrael and redeem the Shechina from exile, as is explained in the Zohar and in the Ari's writings (Sefer Erev Rav and other works in 18 volumes)]. And because of him it is said that during the Final Exile, man will not find a helper [and he is referred to in the verse "he did not find a helpmate" but rather, everyone was "opposite him". [And they disrupt Moshe Rabbeinu's efforts to redeem Yisrael – the word "opposite" can be interpreted in two different ways. A. opposite him – meaning they were right there in front of him, but apathetic to his desire to redeem the Shechina and Yisrael, as it is written about Hagar (Bereishit 21:16) "And she sat from afar" – opposite him, at a distance. And another interpretation, opposite – in opposition to – in Aramaic: menagid, to beat and torment. Meaning that they disturb and cause harm to the holy nation of Israel. And do not allow them to study the Holy Zohar. And in that way they are partners with Erev Rav]. This verse hints at the Final Exile, and Moshe Rabbeinu is called man, and also the name of the first man – Adam is hinted at, as is explained in Megaleh Amukot (parshat Veyichi). That the letters of the Hebrew word "adam" – אד"ם – are the first initials of Adam, David, and Moshe. And in the book Sefer Tikunim Chadashim by the Ramchal, it is explained: that "adam" – אד"ם – are the first initials of Adam, David, and Mashiach. That the m – מ hints at Mashiach. And the m – מ also hints at Moshe (as explained in the Zohar). It has become widely accepted that the m stands for Mashiach – end quote. And in Pri Tzaddik, parshat Shemini (5), it is written: and he was the Mashiach, as it is said "what has been is what will be", that is Moshe (as it is written in Tikkunei Zohar, Tikkun 18, 26a). End quote. [and see Ohr Hachaim Hakadosh, parshat Veyechi, where he explains this at length]. And it also says in the middle column, "and for man no helper was found to deliver the Shechina from exile." As it is written (Shemot 2): He turned this way and that way, and he saw that there was no man. [The Holy One, blessed be He could not find Torah scholars who could help Moshe Rabbeinu during the Final Exile, because they were not prepared to study the secrets of the Torah. For only through the study of the Holy Zohar and Torat Hasod, can the holy Shechina be redeemed. But one way or another the Final Redemption will take place for all of Israel with mercy.] And Moshe resembled him exactly, as it is written about him that no helper was found for him. [Instead, everyone is considered as if they opposed and disturbed Moshe Rabbeinu]. At that time, the Lord God caused a deep sleep to fall upon man. "The Lord God" – father and mother. "A deep sleep" – that is the Exile. [And everyone is in a deep sleep during the Exile, and therefore every tragic thing that happens is on the head of Yisrael, who are not prepared to study the secrets of the Torah. See Tikkunei Zohar, Tikkun 30, "netiv tenina" – "the second path"]. (the above is a translation of the Zohar, with commentaries in brackets by Megaleh Amukot, Ramchal, Mikdash Me'at -Hasulam, Matok Medvash, Sod Hashem, Badei Arvut).

Our teacher Hareach Hatov said with Ruach Hakodesh over one hundred years ago – that in the future everyone will study it [the true wisdom], just as they ran be interpreted differently, to mean that the wisdom of truth, which is part of the secret, will increase. And those who occupy themselves will be like flocks and flocks, learning Kabbalah. And this is true, since now (in his time, one hundred years ago) there are individual people learning Kabbala, each one hidden in a different corner. But in the future, everyone will study it in the same way they study Tehillim. And they will be found like flocks, and more flocks, in the Beit Hamidrash. End quote. And baruch Hashem we have merited to witness his prophecy truly being fulfilled in our generation.ead Tehillim – our sages said (Sanhedrin 97): In the generation when the son of David comes…truth will be entirely lacking. And in the book Benyahu Ben Yehoyada [by our teacher the Reach Tov, may his merit protect us] this is explained: The Hebrew words "the truth

will be lacking" c

Page 3 and page 4 – Tikkun 30

B'ezrat Hashem do this on 5A on one side, and inside will be like Tikkun 43 in a different color

And write below: Unifying the Tribes of Israel

Did you know that Moshe Rabbeinu, a"h cries out and calls for Eliyahu Hanavi, z"l?!

We want to print half a million

For one year 25th Nissan                            Zohar Naso 126               three years – second year 23rd Tamuz

He turned this way and that way, and he saw that there was no man, help me, relieve me of this pain…did you know that Moshe Rabbeinu, a"h cries out and calls for Eliyahu Hanavi, z"l: I demand of you, in Hashem's name, to swear you won't be delayed in bringing about and hastening the End, with all your power, for I am in great pain!!!

Jewish blood is flowing like water in every street, and Moshe Rabbeinu is suffering deep pain, and what are we doing about it? Look and see what is written in the Holy Zohar: Moshe Rabbeinu reveals to us that Rashbi's Torah will shine until the end of all generations, and we must specifically study the Holy Zohar and not allow the Holy One, blessed be He to rest until he redeems us (Zohar Pinchas 119).

 

And it is written in the Holy Zohar (Naso 126): Eliyahu said [the prophet said to the Faithful Shepherd], Faithful Shepherd, it is the hour [a time of Heavenly good will] to ascend [and to bring about the Final Redemption, therefore], with an oath say [swear to me that you will hasten the Redemption] for it is because of you that I wish to ascend. [Because of your pain, I want to ascend and hasten the Redemption]. As the Holy One, blessed be He gave me permission to reveal myself to you in your personal gaol, [meaning that in the soul of Moshe, Faithful Shepherd, shines 600,000 souls of Israel, and therefore his soul suffers with the pain of Torah scholars in exile, over the fact that they cannot occupy themselves with Torah in the powerful illumination of his soul, and that is considered the same as the physical pain one suffers in prison] in your grave, [because the Torah scholars are among evildoers that torment them, it is as if the Faithful Shepherd has been buried among the evildoers] to do well by you, [meaning, to ascend to the Heavens and hasten the End, because] you are pained by the transgressions of the nation [since because of the sins of Torah scholars, the Holy One, blessed be He sentences them to decrees of poverty and exile, and the Faithful Shepherd suffers great pain and punishment for our sins and transgressions]. As it is written (Yeshayahu 53): "He was pained because of our transgressions."

 

He said, the Faithful Shepherd, [to Eliyahu Hanavi] in an oath in Hashem's name, do your best not to delay [that he shouldn't delay in arousing and hastening the End with all his power], for I am [here] extremely upset. [For I can empathize with the pain of Torah scholars, and it is written about me] (Shemot 2). And he turned here and there and saw there was no man. Help me, release me from this pain, in this grave [as mentioned above, that it was as if the Faithful Shepherd was buried among evildoers] as it is said of me (Yeshayahu 53) "and he gave his grave to the wicked", [Moshe Rabbienu's grave] and this is not known about me [they did not know me], and I am important in their eyes, among the wicked Erev Rav, as a putrid dead dog among them, as the wisdom of the Torah scholars will decay among them in every city, and in every place where Israel is scattered among them, among the kings. And the Erev Rav returned to guide [they became the guides] Yisrael, the Holy One blessed be He's flock, [because they appoint themselves to be their leaders] as is said of them [of Bnei Yisrael] (Yechezkel 34) "My flocks, the flocks of My pasture, you are man", and they have no ability to be supportive [to engage in acts of kindness] of Torah scholars. And men of valor, with a fear of sin, travel from city to city and don’t deal kindly with us [that is to say] and the Erev Rav among them enacts a boycott. [Meaning that they decree a boycott, that if Torah scholars come to request charity] and in many places they will not be given any more than a set amount, [from a general fund in that place, and they do not give permission to collect from the wealthy proprietors, so that] they will have no way of rising above their downfallen states, even temporarily. And all the scholars and men of valor and men who fear sinning are all suffer from duress and sorrow, and are equated with dogs, [as it is said of them] “comparable to fine gold, how are they esteemed as earthen pitchers, the work of the hands of the potter” on every street. [Meaning] they found nowhere between them to lodge. And those very Erev Rav abound with serenity and happiness, with no sorrow, and no grief at all [and they are] swindlers, and engage in bribery, even as they sit as judges, and leaders of the People. [And it is said of them] (Bereishit 6) "For the earth has become full of robbery because of them." Of them it is said (Eicha 1): "Her adversaries have become the head." [That the Erev Rav, who are the enemies of Israel have become the rulers and leaders.] [And the Faithful Servant said to Eliyahu] I ask of you [I want you to swear] a second time to give me your word, in the name of the Lord of Hosts, the God of Israel, Who dwells between the cherubim, that all of these things will not fall from your mouth, that you will make every effort [that is to say, that you will not stop crying out and praying before the Holy One, blessed be He] not to stop speaking of them before the Holy One, blessed be He, and exposing their duress [of Bnei Yisrael in their exile, and that the Final Redemption will be brought about speedily in our days, amen].

 

(The explanations in the square brackets are from the Sulam, Matok M’dvash, Ramak and commentators, Sod Hashem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

תגים

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close
Close