כללי

ספר שאלות ותשובות באר משה- בענין סופר שאשתו אינה מתנהגת בצניעות

להורדה: שות באר משה

 ספר

שאלות ותשובות באר משה

לכ"ק מרן האדמו"ר מדעברעצין זי"ע

בענין סופר שאשתו אינה מתנהגת בצניעות – ומי מדבר שהולכת בתקרובת עבודה זרה וכמו הגויה מפריז!!!

נשאלתי סופר מומחה ומתנהג בחסידות אבל מרננים שאשתו איננה מתנהגת עצמה בעינן שערי ראשי' וכיוצ"ב כדת, מה דינו.

השבתי אני לעצמי לא הייתי משתמש בו לכל דר שבקדושה.

א) עיין בתשו' הגה"ק דברי חיים () דאסר שוחט שאשתו לא היתה מתנהגת כדת עיי"ש, ויודעים שכל הוראת הד"ח בקדושה ובטהרה נתקבלה להלכה ולמעשה בכל תפוצות ישראל באין חולק. והפרמ"ג (סי' ל"ב בא"א סק" ס"ט) כתב שסופר צריך להיות ירא את ה' מרבים עוד יותר משוחט עיי"ש טעמו ונימוקו עמו, ובכלל ידוע מה שגדולי עולם מזהירים אזהרה אחר אזהרה שהעולם ידקדקו לברר דוקא סופרים מובהקים בקיאים בדיני סת"ם הדק היטב כפי עדות הרב דמתא או שכונה, והעולה על כולנה ותנאי קודם למעשה שיהי' יראי ה' מנעוריהם ולא יצא עליהם שם רע ח"ו וגם עתה יראת ה' ניכר על פניהם ובמעשיהם ועיין בספר מלאכת שמים (כלל א' סי' א' בחכמה ובלשכת הסופר סק"א) מה שהביא בזה דברים חובצים להבת אש מספר משנת חכמים להגאון הקדוש מהר"ם חגיז זצ"ל (סי' רכ"ז) מה שצועק במר נפשו ומודיע צערו לרבים אולי יחנן ה' שבדורות הבאים ימצאו איזהו תיקון עיי"ש. ועיי"ש במשנת חכמים שכ' דברים העומדים ברומו של עולם וכל סופר וסופר צריך שיזדעזעו רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו מאלו הדברים וז"ל: ואם אינו נזהר לכתוב בקדושה ובטהרה מעולה, דמיו בראשו, עונש גדול שמור לו ולזרעו אחריו, דכל זמן שאותו ס"ת קיים או אותן תפילין קיימים או אותה מזוזה קיימת וכו'. דברים היוצאים מלב קדוש נכנסים ללב, והבן.

ובעזהי"ת הרבה תיקנו בעניני סת"ם באחרית הימים לפני זמן הגאולה שכבר נשמעים צעדי ורגלי הגואל צדק, אבל לצערינו הגדול, בזה אם ביתו זה אשתו של הסופר, איך מתנהגת, ואם ביתו של הסופר נקי מכל פגם גסה או דקה מן הדקה עדיין אל נעשה דבר. והאמת אגיד ולא אכחש שקשה מאוד לדבר אבל מזמן השאלה זו אינני נותן רשות והורמנא לשום סופר עד שביררתי ע"י השכנים מי היא אשתו ואיך מתנהגת ורק אז אני אתן הורמנא לכתוב סת"ם וזה תיקון גדול בעזהי"ת. ויצאתי ידי חובתי עד כמה דאפשר.

 

תגים

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close
Close