כללי

סגולת הרב אליישיב: מה גורם לילדים חשק בתפילה?

תקפיד מאד! על הכשרות בבית.

מתוך אתר הידברות :https://www.hidabroot.org/article/1141126

אם אתה רוצה שלילדיך יהיה חשק בתפילה, שיהיה להם מרץ בלימוד, הצלחה וגישמאק בעבודת ה', אז תקפיד מאד! על הכשרות בבית". סגולתו של הרב אלישיב לילדים אוהבי תורה

רב בן ציון קוק מספר שבאחד הפעמים אמר לו הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל את הדברים הבאים: "אם אתה רוצה שלילדיך יהיה חשק בתפילה, שיהיה להם מרץ בלימוד, הצלחה וגישמאק בעבודת ה', אז תקפיד מאד! על הכשרות בבית".

כשרות המאכלים היא מושג רחב ובסיסי ביהדות. חשוב לזכור את דברי הרמח"ל (מסילת ישרים י"א, ד'), המציע לכל אחד "לחשב את איסורי המאכל כמאכלים הארסיים, או כמאכל שנתערב בו דבר ארסי, אשר כבר בהתעוררות חשד, ואף רחוק מאד, שהמאכל לפניו נגוע, כבר יחמיר על עצמו וימנע מאוכלו. ולא יימצא בר דעת שייקח סיכון שמא כמות הרעל שהתערב בסיר הגדול הוא מזערי ביחס לאוכל הטעים, ומסתבר שבדיוק בצלחת הזו המונחת שלפני אין את הרעל".

לפני 16 שנים התרחשה "פרשת רמדיה". רבים מאיתנו לא יכולים לשכוח את שלוות ליל שבת, שהופרה בשעה שנשמעו כרוזים מרכבי הצלה שסובבו בשכונות, כי בהוראת משרד הבריאות יש להימנע מלצרוך תחליף חלב לתינוקות של חברת "רמדיה" מחמת חשש שעלה כי במהלך הייצור החסירו את אחד מהרכיבים הרבים, ובשל כך נשקפת סכנת חיים ממשית לתינוקות שהשתמשו בזה.

סערה עצומה התעוררה מיד, ופחד נורא אצל משפחות הרבות שהשתמשו בפורמולה המדוברת, ועם כל שיעול קטנטן ותסמין התעורר חששם, והם מיהרו לפנות לבתי החולים. המהומה והבהלה שררו בקרב כולם.

הציבור סירב לרכוש את תחליפי החלב של החברה, ומרוב חשש נמנעו גם מרכישת שאר מוצאיה של החברה. תוך זמן מועט נכנסה החברה לחובות כבדים, עד שנאלצה לפשוט רגל ולסגור את המפעל בהפסדים עצומים.

המסר העולה מן הדברים הוא שלמרות שמומחים חזרו ואמרו כי אין כל בעיה לרכוש את שאר מוצריה של "רמדיה", בכל זאת לא נמצא מי שהעז לתת לילדיו הפעוטים מהמוצר החשוד כמסוכן, שהרי מי פתי לסכן את חיי בנו, ואף על צד רחוק ביותר שאין סכנה בדבר.

הרמח"ל מלמדנו כי את זוהי הזהירות הנדרשת להימלט מאכילת כל דבר אסור.

כשם שאנו מקפידים שהאוכל שאנו וילדינו אוכלים יהיה איכותי וברמה גבוהה מבחינה גשמית, כך עלינו להקפיד על טהרת המזון וכשרותו.

ניזהר מאוד שחלילה לא יתערב במאכלים שאנו מעניקים לילדינו סרך של טומאה, שישפיע על מוחם הטהור ונפשם הזכה. כמה כואב יהיה שבשל מאכל בכשרות מפוקפקת – הילד ילקה בנזק טומאה מוחי שלא יאפשר לו להתעמק וליהנות כיאות מהתורה הקדושה וכל אורחותיה הנעימות.

נתחיל להתבונן במאכל עם כשרות מפוקפקת באותו המבט בו אנו מתבוננים על אוכל גשמי, שיש עליו שמועה שהוא מקולקל. כך עלינו להתנזר ממאכל שיצא עליו שמועה שהוא מכיל רעל רוחני המטמטם את הנשמה.

אדמור מהאלמין : הרמב"ם מוסיף על זה שמי שאוכל מאכלים  לא כשרים הילדים שלו יהיה מינים ואפיקורסים, והזוהר הקדוש כותב חייב מיתה רח"ל, והשולחן ערוך יו"ד כותב שאסור להתעסק בקבורתו והמדרש כותב שמתגלגל בכלב ורבי חיים וויטאל זי"ע כותב שמתגלגל בעלי אילן וכו', אז יש לו מכל החיים, ועוד 24 פוסקים מה שכותבים בע"ה בכתב אחר נודיע

PURGING FORBIDDEN FATS FROM MEAT 4 ניקור החלב

עצור לרגע?

האם הבשר בהמה שאתה אוכל

מאיפה הוא ?

מקראקא-מאנסי, או מעזה?

! עכשיו ברגע הזה נתגלה שהגה"ק מקאשוי זצ"ל שאמר לפני כ"ו שנים שלא יהיה בשר בהמה כשר עד ביאת המשיח!!!

רוח הקודש הופיע בבית מדרשו!!!

PURGING FORBIDDEN FATS FROM MEAT 4 ניקור החלב

איפו הם כל הרבנים הצדיקים וכל הראשי ישיבות מארצינו הקדושה? למה אתם יושבים ושותקים, ואין אתם מגלים ליהודים שומרי תורה ומצות שיפסיקו לאכול בשר בהמה, ושידקדקו לאכול רק בשר עוף שאינו בא מהמנהרות? עד מתי אתם שותקים? האם אינכם רואים מה שקורא יום יום למאות יתומים חדשים ואלמנות רח"ל, וחז"ל אומרים שהכל בא ממאכלות אסורות!!!

The last 15 years has  shown 450 records of meat sellers who brought meat from the tunnels into our holy country.

Where are all of he holy rabbes and the heads of Yeshivot of our holy country? Why are you sitting quiet and not revealing to Torah- and Mitzva-observant Jews to stop eating meat and to be careful to eat only chicken that isn't from the tunnels? Until when will you be quiet? You're not seeing what happens every day to hundreds of new orphans and widows R"HL. And Chazal says all of that comes from eating forbidden foods….

How come all the newspapers are talking about this, but the 'holy' Rabbis in their 'holy' Yeshivot don't say a word?  Why aren't we fasting before Shavuot and rekashering our Keilim and asking H-shem to forgive us our terrible sins….To understand this the answer to this question, click on this link to the Eruv Rav…

ספר הערב רב וכל המסתעף חלק י"ח

 

עיתון המודיע
יום א' במדבר, כ"ה אייר תשס"ז מ' לעומר

טון בשר פיגולים מהשטחים נתגלה במפעל פתח תקוה,הרבנות הראשית לפתח תקוה מגיבה בתדהמהובודקת את הסיפור החמור!!!

The HaModiah Newspaper

Sunday, Bamidbar, 25 of Iyar 5767, 40 days of the omer

A ton of treif meat from the territories was discovered in the Petach Tikva.

The Rabinut of Petach Tikva was amazed and checked investigated this terrible story

עיתון יתר נאמן
יום ד' כ"ג ניסן תשס"ז, ח' בעומר, 11 באפריל 2007

פקחי עיריית ירושלים החרימו למעלה מטון בשר שאינו ראוי למאכל
The Yatid Neman Newspaper

  Wednesday, 23 of Nissan 5767, 8 days of the Omer April, 11 2007

Inspectors of Jerusalem  throw out a ton of meat that isn't fitting to be eaten

תלחץ כאן
הסרט האיך ששוחטים במשחטה של רובאשקין

*           *             *           *

ועדיין מי הבטיח לך שהעוף שאתה אוכל, לא נחנק על ידי הערבים בעזה, או על ידי הקצבים ממאנסי ומברוקלין, או שלא נשחט על ידי סכין פגום על ידי השוחטים שותפם של עמלק ? ? ?

How can you be sure or who will provide  guarantee to go in the Gehinnom that the chicken that you eat was not killed by the Arabs in Gaza, or by the Ganiv butchers from Monsey and Brooklyn, or who can guarantee you that this chicken is killed by a 'holy' shochet with a defective knife, a partner with Amalek, like Rashi says in Kiddushin 81', the best butcher is a partner with Amalek!

תחשוב קצת!!!??? איזה בהמה אתה ???שאתה עוד אוכל בשר בהמה ???

 

Think a little bit

What kind of animal are you?

That you also eat meat!!

The Journal of Jewish health

LEARN WHAT THE ANIMALS YOU EAT ARE FED BY THE BIG CORPORATIONS . YOU WILL BE AMAZED OF WHAT GOES ON
– By Dr. Pinchas ben Eliezer Cohen

 

איפו הם כל הרבנים הצדיקים וכל הראשי ישיבות מארצינו הקדושה? למה אתם יושבים ושותקים, ואין אתם מגלים ליהודים שומרי תורה ומצות שיפסיקו לאכול בשר בהמה, ושידקדקו לאכול רק בשר עוף שאינו בא מהמנהרות? עד מתי אתם שותקים? האם אינכם רואים מה שקורא יום יום למאות יתומים חדשים ואלמנות רח"ל, וחז"ל אומרים שהכל בא ממאכלות אסורות!!! בחמשה שנים אחרונים נתגלו 450 תיקים למוכרי בשר בהמה בארצינו הקדושה שהביאו הבשר מהמנהרות
טון בשר פיגולים מהשטחים נתגלה במפעל פתח תקוה, הרבנות הראשית לפתח תקוה מגיבה בתדהמה ובודקת את הסיפור החמור עיתון המודיע, יום א' במדבר, כ"ה אייר תשס"ז מ' לעומר
פקחי עיריית ירושלים החרימו למעלה מטון בשר שאינו ראוי למאכל עיתון יתר נאמן, יום ד' כ"ג ניסן תשס"ז, ח' בעומר
(11 באפריל 2007)

מלחמה לה' בעמלק מדור דור:

ספרי ניקור:

כשרות הניקור בישראל כהלכתה

דיניו – ומנהגיו

מלחמה לה' בעמלק מדור דור מלחמת הצדיקים עם רבני הערב רב (העמלקים)
בשדי כשרות הניקור, בד' מאות שנים האחרונים

יצא לאור מהגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות" – אדר שנת תשנ"ח קונטרס כרוזים, מודעות ואזהרות בענין אכילת בשר בהמה
ביאור מקיף על ניקור חלב הפנים – הקדמי מהתלמוד ושו"ע מהראשונים והאחרונים ומספרי ניקור. –  בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב. – יצא לאור ע"י בית המדרש הלכה למעשה בני ברק  סדר הניקור הפנים והקדמי  עם תמונות – הלכה למעשה
– מאת הרב מרדכי גבריאל מלאכי – רב בביהמ"ד דהחסידים "יבנה" תל –אביב – וראש ביהמ"ד הלכה למעשה – בני ברק
הספר הזה יצא לאור בזמנו של הגר"א זצ"ל, המנקר הגה"צ רבי משה מק"ק קיראן מצא שכל העיר ווילנא אוכלים חלב דאורייתא, והגאון החסיד מווילנא זי"ע לקח עשרה גדולי ישראל ובתוכם אחיו רבי שלמה זלמן זצ"ל, וישבו זמן רב וביררו כל מלאכת והלכות הניקור ומצאו שאמת נכון הדבר שכל העיר ווילנא נכשלו באכילת חלב, וכל העשר רבנים דשם חתמו על קול קורא איך לתקן הענין של הניקור, – נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, . – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
לחם שערים
י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג לפ"ק

אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל  – ניקור נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א

קול קורא במחנה החרדי א' כסלו תשמ"ג

אכן נודע הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל מזייפים כל סדר הניקור מה שהיה ביוראפ

את אשר אסרת התרתי
קול קורא על מכשולי הניקור בזמנינו– נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות" מלחמת השם
רבי יעקב עמדין, ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
תורת הקנאות
ניקור ווארשא – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
תירוש ויצהר
בפרשות ניקור החלב, ובו מפתח של קובץ כל ספרי ניקור המובהקים, שבו נקבצו תחת גג אחד 78 ספרי ניקור היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר ניקור האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד. וככל שזזו מהנאמר בספרים הללו ע"י תלמידים שלא שמשו כל צרכן מיד נכשלו בעוה"ר. – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
מלחמת קודש
נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל. – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
ניקור חלק הפנימי
עיתון על מכשולי הניקור שיצא לאור בשנת תש"מ, ההיסטארייע מה שהיה עם הרב מלאכי ואיך שרצו להרוג אותו על שגילה המכשולות הנוראות, ובסופו אזהרת החפץ חיים זצ"ל על מכשולי הניקור והטריפות שהבוטשער'ס שותפם של עמלק מכשילים את ישראל רח"ל, וכל אחד ערב בעד חבירו ומחיוב לעורר על מכשולים האלו. – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
וויכטיג פאר יעדן

ניקור

ווייל, שחיטה וניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
עבודת הקודש
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
בדיקות
ניקור אמסטרדם – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
בית לחם יהודה
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
בית לחם יהודה
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
בית שמואל
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
ברכי יוסף
ניקור, לבוב – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
חק לחודש
יורה דעה, ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
חוקי דעת
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
הלכה ברורה
הלכות ניקור: הלכות ניקור מכל חלקי הבהמה ובירור דיני הניקור הנוגעים להלכה ולמעשה כפי הנהוג בפוילין, ליטא, ובגאליציען, בהסכמות גאוני הדור ומומחי המנקרים שליט"א עם קונטרס נ.ב. בירור הלכה. ווארשא תרצ"ט – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
הניקור השלם
בקונטרס הזה יתברר בבירור גמור האמת לאמיתו, שבעוה"ר אכן אמת הוא שהיו מכשולות גדולות בענין הבשר הנמכר בחזקת "גלאט כשר למהדרין מן המהדרין", ושלא היה מנוקר כראוי, ושבאמת נכנס לפעמים חתיכות גדולות השייכות לחלקי האחוריים באיטליזי הבשר . – להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות" הודאת בעל דין

"כל חלב וכל דם לא תאכלו"

ניקור נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, . – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
אימוץ הניקור
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
כפי אהרן
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
קרית ספר
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
כל בו
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
לחם הפנים
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
לחם הפנים 2
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
מחשבות ישראל
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
משמיע שלום
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
מי ששון
ניקור –  להרב שיק –  ניו יארק, ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
משנה אחד
ניקור, פראנקפוט, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
מורה לזובחים
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
נחלת שבעה
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
אהל מועד
ניקור, ווילנא, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
אהל יצחק
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,
אורחות חיים
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
רבינו שלום מניישטאט
שחיטה וניקור, ווארשא, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
רב טבחיה
ניקור, ירושלים. – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,
ראשית ביכורים
ניקור, רבי חיים פלאג'י, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
רוח חיים
ניקור, וילנא, יפה, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
סדר הניקור 2
ניקור, קראקא, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
סדר הניקור
ניקור, קראקא בוכנער, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
סדר הניקור
ניקור, ירושלים, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,
ספר האגור
ניקור, אלטמאן, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
ספר הניקור
ניקור, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
ספר התרומה
ניקור, ניו יארק, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
ספר זכרונות
ניקור, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
ספר ראביה
ניקור, ווארשא, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
ספר הזכרון
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
שערי תורה
ניקור, ירושלים, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
שערי זבח
שיסד הגאון מהר"י ווייל זלה"ה, אהל ישראל, נדפס במיץ. – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
שחיטות ובדיקות
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,
שלחן הטהור
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
טהרת אהרן
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
טבח טבח
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
תיקון עולם
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
תיו יהושע
רבי חיים פלאג'י, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
תוכחת חיים
רבי יעקב עמדין, ניקור, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,ק. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
תורת הקנאות
סדר הניקור בירושלים עיה"ק, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
תורת הניקור הירושלמי חלק ב
ניקור, מאלין, ביאליסטאק, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
תורת הניקור השלם
סדר הניקור בירושלים עיה"ק, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
תורת הניקור הירושלמי חלק א
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,
תורת זבח
ניקור, ניו יארק, – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
תוספות חכמה
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
צמח צדק
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
צנה דוד
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
ויעש אברהם
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
ויוסף אברהם
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
זכור לאברהם
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
זבח משפחה
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
זבח שמואל
ניקור ירושלים, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
זבח תודה
ניקור קראקא, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
זבחי רצון
ניקור ווארשא, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
זבחי רצון 2
ניקור אשכנז, – ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
זבחי שלמים
ניקור – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
זבחי צדק

 

א. ניקור חלק הפנימי, נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל. ב. בירור ענין חלב. ג. לימוד מלאכת הניקור. – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק ג'
ניקור ווארשא – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
תירוש ויצהר
גילוי הזיופים והשקרים שבקובץ חידושי תורה פרי תמרים שיצא לאור על ידי ישיבת תורה ויראה דסאטמאר במדור המיוחד הנקוב בשם תורת הניקור בסדר הניקור הנהוג בחו"ל עם מקורי' וטעמי תכלית ומטרת הקונטרס הזה הוא לעורר את הקורא שיראה בעצמו עין בעין שכדי להכשיר את הבשר משתמשים בסילופים ובזיופים נוראים ובעקירת כל תורת הניקור המקובל לנו מסיני דור אחר דור ומהפכים דברי אלוקים חיים, וכל הנוגע בבשר זה ידע שח"ו יכול להכשל באכילת חלב ודם וכו' וידע כי בנפשו הוא, ואנו את נפשינו הצלנו. – מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
עלבונה של תורה חלק א
אודות תיקון הניקור, א. פסק שיצא ממרן הגאון הצדיק הקדוש רבי רפאל בלום שליט"א גאב"ד קאשוי יצ"ו לתלמידיו. ב. מכתב שכתב לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר אודות תיקון הניקור ואופני התיקון. ג. מכתב הזיוף שיצא לאור מהאופיס של התאחדות הרבנים שזייפו באופן שיתראה כאילו נכתב על ידי רבינו שליט"א, ושלחו המכתב הנ"ל ל- 50 אלף איש שיתחילו לאכול הבשר החלב והטמא שנאסר ע"י כ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א. ד. מכתב מהתאחדות הרבנים שמודים על מכשולי הניקור. תמוז שנת תשמ"ב. – מקובץ ספרי ניקור חלק י"א, כדת של תורה
אודות תיקון הניקור, א. פסק שיצא ממרן הגאון הצדיק הקדוש רבי רפאל בלום שליט"א גאב"ד קאשוי יצ"ו לתלמידיו. ב. מכתב שכתב לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר אודות תיקון הניקור ואופני התיקון. ג. מכתב הזיוף שיצא לאור מהאופיס של התאחדות הרבנים שזייפו באופן שיתראה כאילו נכתב על ידי רבינו שליט"א, ושלחו המכתב הנ"ל ל- 50 אלף איש שיתחילו לאכול הבשר החלב והטמא שנאסר ע"י כ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א. ד. מכתב מהתאחדות הרבנים שמודים על מכשולי הניקור. תמוז שנת תשמ"ב. – מקובץ ספרי ניקור חלק י"א, כדת של תורה 1
חלק ב' – הכחשה או הודאה. – גילוי הדברים כהווייתם מהצד הב' שלחלק ולפלוג יצאו – יוצא לאור על ידי וועד לכבוד הוראת התורה וחכמיה – נדפס פה ברוקלין יע"א – אדר ה'תשמ"ג. – <sp

[ההודעה נחתכה]  הצגת ההודעה כולה

תשובהתשובה לכולםהעברה
תגים

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close
Close