כללי

אדמור מהאלמין – שיעורים על הערב רב, מיהו המשיח? ואותות על המשיח

 

 

שיעור מספר 7 על ערב רב מיהו המשיח אותות המשיח מספר 10

 

שיעור מספר 7 על ערב רב מיהו המשיח אותות המשיח מספר 9

 

 

 

שיעור מספר 7 על ערב רב מיהו המשיח אותות המשיח מספר 8

 

שיעור מספר 7 על ערב רב מיהו המשיח אותות המשיח מספר 7

 

המשך סדרת של דרשות לברר מיהו המשיח האמיתי? ומיהו המעכב את המשיח האמיתי שיגיע?

ואיך המשיח יגיע על פי חז"ל המובא

בס' אבקת רוכל (דף ב' ע"ב: בית המדרש ח"ב)

אותות המשיח

מביא  האותות שיהיו לפני בוא המשיח.

האות השלישי, הקב"ה מוריד טל של דם, ויראה לאומות העולם כמו מים וישתו ממנו וימותו, ואף רשעי ישראל המתייאשים מן הגאולה ישתו ממנו וימותו, וצדיקים המחזיקים באמונתו של הקב"ה אינם ניזוקים כלל, שנאמר והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ויהיה כל העולם דם כל אותם השלשה ימים, שנאמר בהושע ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותמרות עשן.

 

האות הרביעי, הקב"ה מוריד טל של רפואה לרפאות הדם וישתו ממנו הבינוניים ויתרפאו מחוליים שנאמר אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שורשיו כלבנון.

 

האות החמישי, הקב"ה מחזיר את השמש לחשך שלשים יום שנאמר השמש יהפוך לחשך, והירח לדם, אחר שלשים יום הקב"ה מחזירו לקדמותו, שנאמר,

וְאֻסְּפוּ אֲסֵפָה אַסִּיר עַל בּוֹר וְסֻגְּרוּ עַל מַסְגֵּר וּמֵרֹב יָמִים יִפָּקֵדוּ.

ומתפחדים אומות העולם ומתביישים, ויודעים שבשביל ישראל כל האותות האלו, ורבים מהם מתייהדים בסתר שנאמר מְשַׁמְּרִים הַבְלֵי שָׁוְא חַסְדָּם יַעֲזֹבוּ.

 

האות השישי, ממליך הקב"ה את אדום הרשעה על כל העולם. ויקם מלך אחד ברומי, וימלוך על כל העולם תשעה חדשים, ויחריב מדינות רבות. ויחר אפו על ישראל, וישים עליהם מס גדול, ויהיו ישראל באותה שעה בצרה גדולה מרוב הגזרות והמהומות שמתחדשות עליהם בכל יום, וישראל מתמעטין וכלין באותו זמן, ואין עוזר לישראל, ועל אותו זמן נתנבא ישעיה ואמר: וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ וַיִּשְׁתּוֹמֵם כִּי אֵין מַפְגִּיעַ וַתּוֹשַׁע לוֹ זְרֹעוֹ וְצִדְקָתוֹ הִיא סְמָכָתְהוּ. וגו'.

 

לסוף תשעה חדשים יגלה משיח בן יוסף ושמו נחמיה בן חושיאל עם שבט אפרים ומנשה ובנימין ומקצת בני גד. ושומעין ישראל שבכל המדינות שבא משיח ה', ומתקבצים אליו מעט מכל מדינה ומכל עיר, שנאמר בירמיהו שובו בנים שובבים נאם ה' כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון.

ויבוא משיח בן יוסף ויתגרה מלחמתו עם מלך אדום, וינצח את אדום, ויהרוג מהם תילי תילים ויהרוג את מלך אדום, ויחריב מדינת רומי, ויוציא קצת כלי בית המקדש שהם גנוזים בבית יוליינוס קיסר ויבוא לירושלם, וישמעו ישראל ויתקבצו אליו. ומלך מצרים ישלים עמו ויהרוג כל אנשי המדינות אשר סביבות ירושלם עד דמשק ואשקלון, וישמעו כל אנשי העולם ותיפול אימה גדולה עליהם.

האות השביעי, הקב"ה בעל נפלאות עושה מופת בעולם. אמרו שיש ברומי אבן של שיש ועליה דמות נערה יפת תואר, והיא אינה עשויה בידי אדם אלא הקב"ה בראה כן בגבורתו, ובאין רשעי אומות העולם בני בלייעל ומחממין אותה ושוכבים אצלה, והקב"ה משמר טיפתן בתוך האבן ובורא בה בריה ויוצר בה ולד, והיא מתבקעת ויוצא ממנה דמות אדם ושמו ארמילוס השטן, זה שהאומות קורין אותו אנטיקרישטו, ארכו שתים עשרה אמה, ורחבו שתים עשרה ובין שתי עיניו זרת והן עמוקות אדומות ושער ראשו כצבע זהב, פעמי רגליו ירוקין ושתי קדקדין יש לו. ויבוא אצל אדום הרשעה ויאמר להם משיח אני, אני אלוהיכם, מיד מאמינים בו וממליכים אותו עליהם ומתחברים בו כל בני עשו ובאים אצלו, והולך וכובש כל המדינות ואומר לבני עשו הביאו לי תורתי שנתתי לכם, ומביאים תיפלותם ואומר להם אמת היא שנתתי לכם, ואומר לאומות העולם האמינו בי כי אני משיחכם, מיד מאמינים בו. באותה שעה משגר לנחמיה בן חושיאל ולכל ישראל ואומר להם הביאו לי תורתכם והעידו בי שאני אלוה, מיד מתפחדין ונתמהין.

באותה שעה יקום נחמיה בן חושיאל ושלשים אלף גיבורים מגיבורי בני אפרים

וייקחו ספר תורה וקורין לפניו אנכי ה' אלוקיך לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, ויאמר להם אין בתורתכם זו כלום, אלא בואו והעידו לי שאני אלוה כדרך שעשו כל האומות. מיד יעמוד כנגדו נחמיה, ויאמר ארמילוס לעבדיו תפשוהו וכפתוהו. מיד יקום נחמיה בן חושיאל ושלושים אלף שעמו ויעשו עמו מלחמה ויהרגו ממנו מאתים אלף. מיד יחרה אפו של ארמילוס הרשע ויקבוץ כל חילי אומות העולם לעמק החרוץ וילחם עם ישראל ויהרגו ממנו תילי תילים וינגפו ישראל מעט ויהרג משיח ה', ובאים מלאכי השרת ונוטלים אותו ומטמינים אותו עם אבות העולם.

מיד ימס לבם של ישראל ויתש כוחם, וארמילוס הרשע לא ידע שמת משיח שאם יודע לא היה משאיר מישראל שריד ופליט. באותה שעה כל אומות העולם טורדין את ישראל ממדינותיהם ואינם מניחים אותם לדור עימהם במדינותיהם ואומרים ראיתם את העם הבזוי והשפל שמרדו עלינו והמליכו מלך, ותהי צרה לישראל שלא הייתה כמותה מימות העולם עד אותו זמן.

שיעור מספר 7 על ערב רב

מיהו המשיח אותות המשיח מספר 10

המשך סריה של דרשות לברר מיהו המשיח האמיתי? ומיהו המעכב את המשיח האמיתי שיגיע?

ואיך המשיח יגיע על פי חז"ל המובא

בס' אבקת רוכל (דף ב' ע"ב: בית המדרש ח"ב)

אותות המשיח

מביא  האותות שיהיו לפני בוא המשיח.

 

ובאותה שעה יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך והייתה צרה אשר לא נהייתה וגו'. מיד יברחו כל ישראל במדברות וכל מי שלבו מסופק בדינו חוזר על אומות העולם ואומרים זו הגאולה שאנו מחכים לה שהמשיח נהרג. וכל מי שאינו מצפה לגאולה מתבייש ממנה וחוזר על אומות העולם. באותה שעה הקב"ה בוחן את ישראל וצורפן ככסף וכזהב, שנאמר בזכריה והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף הכסף וכתיב ביחזקאל וברותי מכם הפושעים בי וגו'. ובדניאל כתיב ויתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים וגו' ויהיו כל שארית ישראל והקדושים והטהורים במדבר יהודה חמשה וארבעים יום ויהיו רועים ואוכלים מלוחים ועלה שיח קוטפים. ובהם מתקיים מה שנאמר בהושע לָכֵן הִנֵּה אָנֹכִי מְפַתֶּיהָ וְהֹלַכְתִּיהָ הַמִּדְבָּר וְדִבַּרְתִּי עַל לִבָּהּ.

 

ומנין שחמישה וארבעים יום הם? שנאמר: וּמֵעֵת הוּסַר הַתָּמִיד וְלָתֵת שִׁקּוּץ שֹׁמֵם יָמִים אֶלֶף מָאתַיִם וְתִשְׁעִים. וכתיב אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה, נמצא בין אלו לאלו חמישה וארבעים יום. באותה שעה ימותו כל רשעי ישראל שאינם ראויים לראות הגאולה, ויבוא ארמילוס וילחם במצרים וילכדה, שנאמר, וארץ מצרים לא תהיה לפליטה, ויחזיר פניו לירושלם להחריבה פעם שניה, שנאמר וְיִטַּע אָהֳלֶי אַפַּדְנוֹ בֵּין יַמִּים לְהַר צְבִי קֹדֶשׁ וּבָא עַד קִצּוֹ וְאֵין עוֹזֵר לוֹ..

 

האות השמיני, יעמוד מיכאל ויתקע בשופר שלש פעמים, שנאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים וגו' וכתיב וה' אלוהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן. תקיעה ראשונה יגלה משיח בן דוד ואליהו הנביא לאותן הצדיקים הברורים מישראל שנסו למדבר יהודה לסוף מ"ה ימים, ישיבו את לבם ויחזקו את ידיהם הרפות וברכיהם הכושלות יאמצו. וישמעו כל ישראל הנשארים בכל העולם את קול השופר, וידעו כי פקד ה' אותם, וכי באה הגאולה השלמה, ויתקבצו ויבואו שנאמר, ובאו האובדים בארץ אשור וגו', ומאותו קול ייפול פחד ורתת על אומות העולם ויפלו עליהם חולאים רעים. וישראל מתאזרים לצאת ויבוא משיח בן דוד ואליהו הנביא עם הצדיקים ששבו ממדבר יהודה ועם כל ישראל הנקבצים ויבוא לירושלם ויעלה במעלות הר הבית וישב שם, וישמע ארמילוס שעמד מלך לישראל ויאמר, עד אנה האומה הבזויה והשפלה הזאת עושין כן, מיד יקבוץ כל חיילי אומות העולם ויבא להלחם עם משיח ה', ואז הקב"ה אינו מצריכו למלחמה אלא אומר לו שב לימיני, והוא אומר לישראל התייצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה לכם היום.

שיעור מספר 7 על ערב רב

מיהו המשיח אותות המשיח מספר 10

המשך סריה של דרשות לברר מיהו המשיח האמיתי? ומיהו המעכב את המשיח האמיתי שיגיע?

ואיך המשיח יגיע על פי חז"ל המובא

בס' אבקת רוכל (דף ב' ע"ב: בית המדרש ח"ב)

אותות המשיח

מביא  האותות שיהיו לפני בוא המשיח.

מיד הקב"ה נלחם בהם שנאמר, ויצא ה' ונלחם בגויים ההם כיום הילחמו ביום קרב. והקב"ה מוריד אש וגופרית מן השמים שנאמר, וְנִשְׁפַּטְתִּי אִתּוֹ בְּדֶבֶר וּבְדָם וְגֶשֶׁם שׁוֹטֵף וְאַבְנֵי אֶלְגָּבִישׁ אֵשׁ וְגָפְרִית אַמְטִיר עָלָיו וְעַל אֲגַפָּיו וְעַל עַמִּים רַבִּים אֲשֶׁר אִתּוֹ. וגו'. מיד ארמילוס הרשע ימות הוא וכל חילו ואדום הרשעה שהחריבו בית אלוהינו והגלונו מארצנו. ובאותה שעה יעשו ישראל בהם נקמות גדולות שנאמר והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש וגו'.

 

האות התשיעי, יתקע מיכאל תקיעה גדולה ויבקעו מחילות המתים בירושלם ויחיה אותם הקב"ה, וילך משיח בן דוד ואליהו הנביא ויחיו את משיח בן יוסף הנאסף בשערי ירושלם וישלחו את משיח בן דוד בשביל שארית ישראל הפזורים בכל הארצות. מיד כל מלכי אומות העולם נושאים אותם על כתפיהם ומביאים אותם להם וגו'.

 

האות העשירי, תוקע מיכאל תקיעה גדולה ויוציא הקב"ה מנהר גוזן וּמַחְלַח וּבְחָבוֹר נְהַר גּוֹזָן וְמעָרֵי מָדָי.

ויבואו עם בני משה באין מספר ובאין שיעור. כגן עדן הארץ לפניהם ואחריהם תלהט להבה ולא ישאירו מחיה לאומות העולם, ובשעה שיצאו השבטים יקיפו אותם ענני הכבוד והקב"ה הולך לפניהם, שנאמר ועלה הפורץ לפניהם. והקב"ה יפתח להם מעיינות של עץ חיים וישקה אותם בדרך שנאמר בישעיה אֶפְתַּח עַל שְׁפָיִים נְהָרוֹת וּבְתוֹךְ בְּקָעוֹת מַעְיָנוֹת אָשִׂים מִדְבָּר לַאֲגַם מַיִם וְאֶרֶץ צִיָּה לְמוֹצָאֵי מָיִם. וכתיב לֹא יִרְעָבוּ וְלֹא יִצְמָאוּ וְלֹא יַכֵּם שָׁרָב וָשָׁמֶשׁ וגו'. הקב"ה יזכנו לראות את הגאולה מהרה ויזכנו לראות את בית הבחירה, ויקיים בנו מקרא שכתוב כֹּה אָמַר יְהוָה הִנְנִי שָׁב שְׁבוּת אָהֳלֵי יַעֲקוֹב וּמִשְׁכְּנֹתָיו אֲרַחֵם וְנִבְנְתָה עִיר עַל תִּלָּהּ וְאַרְמוֹן עַל מִשְׁפָּטוֹ יֵשֵׁב., ויקיים עלינו כל נחמותיו וכל הבטחותיו שנאמר על ידי נביאיו, וכתיב בעת ההיא אביא אתכם ובעת ההיא קבצי אתכם כי אתן אתכם לשם ולתהילה. תמו אותות המשיח.

תגים

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close
Close