המומלציםכללי

האדמור מהאלמין- שיעור על מעלת המלאך מט"ט ואיך זכה- ספר קב הישר פרק כ"ג

מי שרוצה לזכות למדרגה הכי הגדולה והחשובה בשמים ישמע את השיעור

מי שרוצה לזכות למדרגה הכי הגדולה והחשובה בשמים ישמע את השיעור שאמרנו היום בקו שומרי החומות

072-33-72-978

האדמור מהאלמין – שיעור על מעלת המלאך מט"ט ואיך זכה-

 

להורדה: ספר קב הישר:

ספר -קב הישר 

(קובץ pdf)

 

פרק כ"ג קב הישר

חשיבות התפלה בבית הכנסת

א. איתא בברייתא דרבי ישמעאל כהן גדול (פרקי היכלות ה, ח) אמר לי מטטרו"ן שר הפנים, כאשר ביקש אותי הקדוש ברוך הוא להעלני בשמי שמים, שיגר לי תחלה את ענפיא"ל השר ונטלני מבין דור אנוש לעיני כולם, והרכיבני על כרוב גדול, וברכב וסוסי אש ובמשרתי העליונים העלוני עד השכינה לשמש במרום.

איך זכה ילוד אשה לעלות להיכלות העליונים

ב. וכיון שהגעתי למרום, למקום החיות הקודש והאופנים ושרפים וכרובים וגלגלים של המרכבה ומשרתי אש אוכלה אש, הריחו את ריחי מרחוק חמשת אלפים ושלש מאות וששים רבוא פרסאות, ואמרו, רבונו של עולם מה לילוד אשה בינינו, שהוא טיפה סרוחה, שהוא עולה לשמי מרום לשמש בנו ובחצובי שלהבת.

מי שהאמין בגדולת השי"ת ועמד בנסיון – זכה לכל הכבוד הזה

ג. והשיב להם הקדוש ברוך הוא יתעלה ואמר להם, משרתי וצבאי וכרובי ושרפי וגלגלי ואופני, אל ירע לבבכם בדבר הזה, כי כל בני אדם כפרו בי ובמלכותי הגדולה, והלכו אחר שרירות לבם ועבדו עבודה זרה וסילקו שכינתי מביניהם, וזהו אשר עמד בנסיון והאמין בכבוד גדולתי.

ונטל הקדוש ברוך הוא אותי ופתח לי שש מאות אלפים שערי חסד, ושלש מאות אלפים שערי בינה, ושלש מאות אלפים שערי חיים, ושלש מאות אלפים שערי אהבה, ושלש מאות אלפים שערי גבורה, ושלש מאות אלפים שערי תורה, ושלש מאות אלפים שערי פרנסה, ושלש מאות אלפים שערי יראת חטא.

ד. ומאותה שעה והלאה הוסיף לי הקדוש ברוך הוא חכמה על חכמה, ובינה על בינה, ודעת על דעת, ורחמים על רחמים, וגבורה על גבורה, וכח על כח, וחיל על חיל, וזוהר על זוהר, ויופי על יופי, ותורה על תורה, ואהבה על אהבה, וחסד על חסד, וחמדה על חמדה, וענוה על ענוה, ותואר על תואר, והוד על הוד. ונתכבדתי ונתפארתי מכל מדות הללו הטובות והמשובחות יותר מכל בני אדם.

הקדוש ברוך הוא בירך אותי באלפים ש"ס ברכות

ה. ואחר כל המדות הניח הקדוש ברוך הוא את ידו עלי וברכני חמש מאות אלפים ושלש מאות וששים ברכות, ונתרוממתי ונתגברתי שיעור ארכו ורחבו של עולם, והעלו לי שבעים ושתים כנפים, שלשים ושש מצד זה ושלשים ושש מצד זה, כל כנף וכנף היא כמלא עולם, וקבע בי חמש מאות אלפים ושלש מאות וששים עינים, וכל עין ועין הוא כמלא אור גדול, ולא הניח שום דבר זיו וזוהר אשר בכל האורות העליונים שלא קבע בי.

והנה מבואר שנתן לו הקדוש ברוך הוא כמה חלונות המיוחדים לחכמה ולפרנסה וכו', וכל אשר מוכרח האדם אליו הוא בידו, ואלו הן: תורה ויראה, חכמה ופרנסה.

כל התפלות עוברים דרך מלאך מט"ט

ו. וכל מי שצריך להתפלל להקדוש ברוך הוא אזי התפלה בא לידו, הן שמתפללין על דבר קטן והן על דבר גדול. ואחר כך הוא מכניס את התפלה לפני ולפנים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא שומע תפלת ישראל ברחמים, ברוך הוא וברוך שמו, כי הכל תלוי ברצונו.

גם צרכי הנשמה ממלא הקדוש ברוך הוא

ולא צרכי הגוף בלבד, אלא אפילו צרכי הנשמה, כגון מי שיודע בעצמו שיש בו איזה מדה רעה, שהוא רוע לב או שאר מדה מגונה שהוא רגיל בה, ובמסתרים תבכה נפשו על זה בפני הקדוש ברוך הוא, אשר בידו להטות לבבו ליראתו, אז הקדוש ברוך הוא מסייע להפוך לבבו העיקש, או שאר מדות הרעות.

מי שמתפלל להשם יתברך בכל לבבו –
מזכהו הקדוש ברוך הוא להתפלל גם בעד אחרים

ז. ולא עוד אלא שהקדוש ברוך הוא מזכה אותו למי שיתפלל אליו בלב שלם, שהוא מזכה את אחרים. אם רואה שאר בני אדם, ומכל שכן קרוביו או בניו, שהולכים בדרך לא תמים, שצריך להתפלל עליו תחלה שיתמו חטאים ויחזרו בתשובה.

ואחר כך אם חס ושלום יראה שלא הועיל תפלתו, יראה להוכיחם, אולי ימצא עת רצון שהקדוש ברוך הוא יתן בלב האנשים המורדים בו שיחזרו בתשובה. ויהיה גם כן לו נחת רוח, שהקדוש ברוך הוא שומע תפלתו להשיב לב הרשע לעשות תשובה.

מעשה מהרמב"ן ז"ל עם תלמידו ר' אבנר

ח. כדמצינו מעשה ברמב"ן ז"ל, שהיה לו תלמיד אחד שכפר באלהים, ושמו רבי אבנר, ונעשה כותי, ומחמת רוב חכמתו בטומאתו נעשה שר גדול בכותים.

חטאיו של אבנר ביום הכיפורים

ויהי היום שהיה יום הכיפורים, שלח הרב הרמב"ן שיבוא אליו. בא לפניו, ולקח בפני הרב הרמב"ן ז"ל חזיר אחד ונחרו ובישלו ואכלו, ואחר כך שאל לרמב"ן, רבי, על כמה כריתות עברתי היום. והשיב לו, על ארבע כריתות עברת היום. ואמר לו התלמיד הנזכר לעיל, הלא על חמשה לאוין עברתי, והתחילו לפלפל עד שהרמב"ן הודה שעבר על חמשה לאוין של כריתות.

בגלל ההרהור שהרהר אחר רבו, נעשה כופר בעיקר רחמנא ליצלן

ט. ושאל הרמב"ן אותו, הגד נא לי, מי הביאך אל מדה זו שכפרת בתורת משה. והשיב לו, כי פעם אחת שמעתי שדרשת שבפרשת האזינו כלולים כל המצות וכלולים כל ענייני העולם, וכולן נרמזים בפרשת האזינו, רק שצריך סייעתא דשמיא שיזכה להבין כל הענינים והסודות אשר שם. ובעיני היה זה מן הנמנע, עד שבשביל כן נקבע בלבבי החטא שאין האמת כן כמו שאמר הרב הרמב"ן, ויצא ופקר ונהפך לאיש אחר.

כל המאורעות נרמזו בפרשת האזינו

י. ויען הרמב"ן, עדיין אני אומר כן שדברי כן הוא, שהכל נרמז  ומבואר בפרשת האזינו, ואם לא תאמין שאל ואגיד לך. ויתמה התלמיד הכופר ההוא, ואמר, אם כן כדבריך, תראני אם תמצא שמי שהוא אבנר בפרשת האזינו. ויתפלל הרמב"ן אל ה' בכל לבבו ונפשו, ובא פסוק בפיו (דברים לב, כו) "אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם", אותיות שלישיות מפסוק זה הם ראשי תיבות ר' אבנר.

יא. וכשמוע התלמיד את הדבר חרד מאוד, ויפול על פניו, ושאל לרבו הרמב"ן, אם יחזור בתשובה יהיה לו תיקון ותרופה. והשיב לו רמב"ן, והלא שמעת להפסוק שישבית מאנוש זכרו ולא יועיל לו שום תרופה. ותיכף הלך אותו תלמיד ולקח ספינה בלא ספן וחבל ומלח, והלך עם הספינה באשר הוליכו וצעק במר נפשו, ועדיין לא נודע ממנו מאומה. ואחר כך הרבה הרב הרמב"ן בתפלה שיהיה לו מקצת כפרה.

התלמיד נתגלה בחלום להרמב"ן, והודה לו.

ואחר זמן רב בא להרב בחלום, והחזיק לו טובה שגרמה תפלתו להוליכו להתלמיד לגיהנם, והיו דנין אותו דינים הרבה בגיהנם, ואחר שנים עשר חודש יהיה לו מזור ותרופה, לא להוליכו לגן עדן ולא לדון אותו בגיהנם, כי עד אותו הפעם היה התלמיד בכף הקלע.

כמו שהנחל מטהר את האדם –
כן בתי כנסיות מטהרין את האדם.

הנה ראה שהכל הוא תלוי בתפלה, שהיה לו קצת כפרה, ובפרט בבית הכנסת שהוא מקום מיוחד להתפלל, ומסוגל הבית הכנסת לטהר מחשבות לב האדם, וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (ילקוט בלק, רמז תשע"א) "כנחלים נטיו" וגו' (במדבר כד, ו), למה נמשלו בתי כנסיות לנחלים, לומר לך מה נחל זה מביא את האדם מטומאה לטהרה, אף בתי כנסיות מטהרין וכו'.

הפגמים שנעשו על ידי החטאים, מתלבנים על ידי התשובה

יג. על כן צריך האדם להתבודד בהתבודדות בבית הכנסת, וידבר בכל לבו לפני יודע מחשבות ברוך הוא, ויבכה בדמעות ויתאנח בכל לבו בשברון לב בזכרו את חטאיו וחטאת נעוריו, אשר לב האדם יודע מרת נפשו מה שחטא וקלקל בימי נעוריו, והכל רשום וחקוק למשמרת. אם שב בתשובה שלימה ימחו פשעיו, ומתטהרות ומתלבנות הכתמים והפגמים, ובמקום הדין ועונש שם תעמוד לו ישועה והצלה, כאשר עין בעין יראה בבואו לפני כסאו יתברך לדין וחשבון בעת שיקראו אותו למשפט אשר יגזור עליו השם יתברך פתאום.

הקדוש ברוך הוא יקבל נשמתו בעת פקודתו

יד. על כן יעסוק האדם בתפלה, כי יום זה בא פתאום כנשר יעוף, וה' ברחמיו יקבל נשמתו בעת פקודתו, כי יפקוד עליו ויבא משלום אל שלום.

אל תהא תפילה קלה בעיניך

הכלל העולה, שאל יהיה תפלה קלה בעיניך, שהרי השר הגדול מטטרו"ן הוא ממונה על התפלות, וכאשר חנוך זכה למטטרו"ן, שנהפך מבשר לאש בשביל צדקתו, אף אתה תמים תהיה עם ה' אלהיך וצדיק, וצדק לפניך יעמוד.

 

 

תגים

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close
Close